Gu Xiang, rettenthetetlen tekintettel az arcán, könnyelműen jelent meg az ajtóban, majd miután meglátta Cao WeiNing borzasztó állapotát, azon nyomban éktelen harag lobbant fel a szívében, majd gúnyosan megszólalt, “És én még azt hittem, hogy ti, mint úgynevezett híres és tisztességes iskolák képviselői, azért támadtok csapatban az emberre, mert ti magatok képtelenek vagytok elbánni vele. De lám-lám nálatok ez kész hagyomány! Zhang ChengLing, gyere ide és mondd el nekik, hogy hova is raboltalak én el téged?” 

A jelenlevők csak ekkor vették észre a lány nyomában levő félénk fiatalembert, akit mintha megriasztott volna a gondolat, hogy a tömeg előtt kell beszélnie, mivel szemmel láthatóan zavarba jött. Ráadásul, Feng XiaoFeng és mások vad és gonosz megjelenése láttán, fékezhetetlen borzongás járta át. Zhang ChengLing, fiatal mennyasszonyhoz illő apró és illedelmes léptekkel odasomfordált Gu Xiang mellé, és halk hangon így szólt, “Gu Xiang nővér soha nem rabolt el engem. Én voltam az, aki követte őt.” 

Zöldfűz Nagyapó dühösen megszólalt, “Ostobaság! Ugyan hány éves vagy te, Zhang fiú, hogy ilyen fiatalon mások nyomdokait követve megtanultál hódolni a szépségnek? Hogy hagyhattad, hogy elvakítsanak ezek a szörnyek?” 

Feng XiaoFeng szemei kivörösödtek Gu Xiang láttán. Elővette széles kését és rárontott, “Te rühes cafka, ide a szemeiddel!” 

Gu Xiang három lépést tett oldalra, annak érdekében, hogy kikerülje a folyamatosan támadó éles pengét, felugrott a kunyhó gerendájára és lekezelően így szólt, “Feng törpe, az az idióta óriás, már így is, hogy állandóan téged kell követnie, 8 életre elegendő balszerencsét halmozott fel magának. Ez a lány itt, volt annyira lágyszívű, hogy azzal a trükkel, csak a szeme világát vegye el. De ha egy olyan valakivel találod szembe magad, aki az életét is elveszi, akkor egy szóval sem mondhatnád, hogy semmi közöd sincs a magashegyi rabszolgád halálához, hm…” 

De ez az utolsó hümmögés kissé erőtlennek hatott, amint a lány teste légies könnyedséggel egyensúlyozott végig a gerendákon. Miközben egyfelől arra törekedett, hogy kitérjen a kiabáló és sikoltozó tömeg ostroma elől, másfelől pedig szorongott titokban, ahogy egyre közelebb került Cao WeiNinghez. 

Huang DaoRen is felugrott a gerendára, hirtelen megragadta Gu Xiangot és azon nyomban rátámadt. Azonban Gu Xiang, nem az a fajta hős volt, aki eltűrte az azonnali vereséget. Alacsony termetével felugrott, a kezével belekapaszkodott az egyik keresztgerendába, épp úgy, mint egy orángután, és gyönyörűen megpördült a levegőben. Ekkor, mintha valamit eldobott volna a kezéből és így szitkozódott, “Ezt kapd ki!” 

Huang DaoRen megdöbbent a lánytól. – “Ki tudja, még miféle rejtett fegyverei vannak ennek az ismeretlen származású démonlánynak tarsolyában.” Ekkor halkan felmordult, egy nagy lépést tett hátra, lenézett a földre, azonban nem volt ott semmi. Mire újra felemelte a tekintetét, Gu Xiang már lerázta magáról és anélkül, hogy hátranézett volna, finoman elnevette magát, “Ocsmány troll, halálra rémisztettelek, mi?!” 

Mo HuaiKong már rég eleresztette az ijedt és rettegő Cao WeiNinget, és hideg tekintettel az arcán csak figyelte őt oldalról, miközben arra gondolt, hogy ez a fiatal lány, aki nyilvánvalóan már megszökött egyszer, most mégis visszajött, hogy kimentse az ő hülye unokaöccsét a szorult helyzetből. Szemmel láthatóan ez a lány maga is ragaszkodó és igazlelkű, csak még nála is engedetlenebb.  
Rápillantott Cao WeiNing ostoba megjelenésére, amint jobbra-balra imbolygott és minden vágya az volt, hogy lehúzza onnan Gu Xiangot. Duzzogva összehúzta a száját, és habár nehezére esett elfogadni ezt a vadócot. “Mindenesetre vannak, akik örömmel vennének feleségül egy Hedong oroszlánt,281 még akkor is, ha tudják: míg az egyik fél csak harcolni hajlandó, addig a másik fél csak szenved.” 

281 河东狮 (Hédōng shī) Hedong oroszlán – A féltékeny feleség metaforájaként használják, aki állandóan a férjével veszekszik.

De abban a pillanatban, Barackszín Nagyanyó és Zöldfűz Nagyapó felugrott mindkét oldalról, középre szorították Gu Xiangot, de Gu Xiang sem köntörfalazott. Egy határozott mozdulattal felemelte a lábát, cipőjének orrából kipattant a kis tőr és egyenesen Zöldfűz Nagyapó homlokára célzott. Azonban Zöldfűz Nagyapóban volt még valamennyi képesség, és anélkül, hogy kitért volna, vízszintesen felemelte a mankóját. Gu Xiang, már csak az erős széllökésből rájött, hogy esélye sincs vele szemben, ezért gyorsan visszakapta a lábát. De így sem volt elég gyors, mivel a lábujjánál levő tőr apró darabokra tört. 
Gu Xiang azonnal megfordult, hogy megismételje az előbbi trükkjét, azonban még ő maga sem számított arra, hogy Barackszín Nagyanyó hátulról már leadott rá egy csapást. Gu Xiang aggódva szólalt meg, “Még a végén meghalok, ti pedig még mindig a mulatságot nézitek!” 

Csak egy kuncogás volt hallható, majd Barackszín Nagyanyó erős széllökést érzett, ami egyenesen a hátába csapott. Már túl késő volt, hogy kikerülje a támadást, így minden tőle telhetőt megtett, hogy arccal előre zuhanjon. Egész testével úgy kapaszkodott az egyik gerendán, mint egy óriási gekkó. Gu Xiang kihasználta az alkalmat, hogy leugorjon a gerendákról, és csak ezután döbbent rá mindenki, hogy az a dolog, ami majdnem a frászt hozta Barackszín Nagyanyóra, valójában csak egy darab dióhéj… azaz egy fél dióhéj volt.  

Ekkor recsegő-ropogó hang hallatszódott be kívülről és egy igénytelen megjelenésű férfi jelent meg az ajtóban, aki egy kis csomag diót tartott a kezében. Mihelyt összeszorította két ujját, a dió azonnal szétpattant, a szájába dobott a dióbelet és jóízűen megette. Mellette volt még valaki, aki még nála is sajnálatra méltóbbnak látszott. Úgy néztek ki, mint két testvér, akiket egy anya szült, mindkettőjüknek sápadt kékessárga arcuk volt, duzzadt szemöldökökkel és szemekkel. 
Az alak, aki a diót szedegette, udvariasan megkínálta a mellette levő férfit és megkérdezte tőle, “Te nem kérsz?” 
A mellette álló férfi úgy húzta hátra magát, mintha áradás és fenevad elől menekült volna, majd undorodva így szólt, “Vidd innen ezt a valamit.” 
Az alak, aki a diót szedegette nevetve azt mondta, “Á, nagyméltóságod… valóban fél a dióevéstől? Idióta, pedig ez jó dolog. Egyél több ilyent, hogy tápláld az agyadat.” 
A mellette álló férfi két lépést tett előre, kezét kinyújtva átkarolta Zhang ChengLing vállát és azt mondta, “A disznóagy is pont ugyanolyan tápláló.” 

Yu QiuFeng összeráncolta a homlokát és megkérdezte, “Kik vagytok?” – Majd végignézte, amint a Zhang ChengLinget ölelő férfi maga elé löki a fiút és azt súgja a fülébe, “Szúrja a szemem az a személy, menj és verd meg a kedvemért.” 
Zhang ChengLing kitátotta a száját és bután nézett rá, “Shi… Én…” 

“Te, te, mi? Ezek itt, zaklatták a te Gu Xiang nővéredet, te csak itt állsz, és nem teszel semmit? Férfi vagy te egyáltalán?” 

Zhang ChengLing kinyújtotta az ujját és Yu QiuFengre mutatott, majd tanácstalanul ismét magára mutatott, “Ez… az…” 

A fura alak nem bírta tovább elviselni ennek az anyámasszony katonának az ábrázatát, ezért kinyújtotta a lábát és belerúgott a fenekébe. Zhang ChengLing előre tántorgott két lépésnyire és majdnem Yu QiuFeng karjaiba vetette magát. 

Yu QiuFeng el volt ragadtatva és sietve azon igyekezett, hogy meglágyítsa a hangját, majd így szólt Zhang ChengLinghez, “Zhang gyermek, gyere hozzám.” 

Zhang ChengLing még mindig tanácstalan szemekkel meredt rá, éppen úgy, mint egy eltévedt kisnyúl. Mire a diót szedegető ember elmosolyodott és azt mondta, “Túl kegyetlen vagy.” 

“Amikor a sasfióka felnő, a sas kilöki őt a fészkéből.” – válaszolta a mellette álló férfi nyugodt és halk hangon. “Én is csak az ő javát akarom.” 

Zhang ChengLing, akit sasfiókaként tartottak számon, félénken hátrálni kezdett, és úgy tűnt, mintha Yu QiuFenget egyszerűen egy vén perverznek vette volna, aki gyerekek elfogására specializálódott. De Feng XiaoFeng nem volt annyira udvarias, mint a Hua-hegy klán vezére, és azt gondolta magában, “Úgy tűnik, hogy ez a Zhang nevű kis semmi velük van. Jó lenne elkapni. Nem félek attól, ha ezt a pár embert el is kell veszejtenem. Nem számít, hogy kik ők, csak ne öld meg a gyermeket, amikor elkapod.” – azzal kiugrott és kinyújtotta a karját, hogy elkapja Zhang ChengLinget. 

Zhang ChengLing megfordult és kétségbeesetten elfutott, miközben így kiabált, “Anya, Shifu, el akar kapni!” 

A férfi, aki a diót rágcsálta nevetésben tört ki, és lábujjaival megérintette a mellette levő embert, “Megmondtam, hogy a sasfiókád tollai meg fognak perzselődni.” 

“Hogy az a sár nem tud egyszer már a falhoz tapadni.”282 – szidta a férfi halkan, majd hirtelen a levegőbe csapott a tenyerével. Zhang ChengLing valamiféle erőt érzett a levegőből feléje közeledni. Mintha valaki erősen meglökte volna és szándékosan blokkolta volna a lépteit. Majd úgy érezte magát, mint egy igazi marionettbábu, karjai önakaratán kívül felemelkedtek. Látta, amint Feng XiaoFeng feléje rohan, amitől annyira megijedt, hogy hirtelen behunyta a szemét. Önkéntelenül ökölbe szorította a kezét, ami a következő pillanatban már Feng XiaoFeng orrnyergén landolt. 

282 烂泥扶不上墙 (Lànní fú bù shàng qiáng) Sár, ami nem tapad a falon. – Kevés tehetséggel megáldott ember metaforája.

Zhang ChengLing félelmetes sikoltozás közepedte verte a törpét. Amikor újra kinyitotta a szemét, szédülten és hitetlenkedve nézett maga elé és az öklére. Ekkor egy hangra lett figyelmes, amely a hangátvitel technikájával, közvetlenül az ő fülében szólalt meg. A mestere hangja volt az, miközben így szidta, “Ostoba, mit ámulsz? Csak rúgd meg a Danzhong pontját!”283 

283 膻中穴 (Shān zhōng xué) Danzhong pont – akupunktúra pont a mellkas közepén, a szegycsonton.

Zhang ChengLing reflexből végre is hajtotta, és csak azt érezte, hogy az erő, mely körbevette őt, még mindig nem foszlott szét. Sőt, mintha egyenesen a végtagjaiba áramlott volna, előre lökte és úgy megrúgta Feng XiaoFenget, hogy az a levegőbe repült. 

Yu QiuFeng hangosan megkérdezte, “Ki vagy te?” 

A fura alak nem szólt semmit, csak a tenyerével rácsapott Zhang ChengLing hátára. Zhang ChengLing felkiáltott és egyenesen Yu QiuFeng felé rohant. Yu QiuFeng szemei összeszűkültek és egy hosszú kardot rántott elő a semmiből, hogy felkészüljön a támadásra. Végignézte, amint Zhang ChengLing már-már beleszalad a kardja hegyébe. A fiú majdnem odavizelt ijedtében, miközben szaladt önkéntelenül, és eszeveszetten kiabált, “Shifu, segíts!’ 

Zhang ChengLing fülében a hang ismét megszólalt, “A kardja hegye enyhén megremegett. Biztosan ellentámadásra készül. A Kilenc Palota technikával lépj vissza, és támadd a könyökét.” 
Végighallgatva, Zhang ChengLing nagyon is észszerűnek találta ezeket a szavakat, ezért akaratlanul is tett egy lépést előre, átlósan. Végül elfordult, hogy kitérjen Yu QiuFeng kardjának hegye elől. Yu QiuFeng hosszú kardja azonnal megremegett és olyan szorosan követte, mintha a saját árnyéka lett volna. De Zhang ChengLing egy pillanatig sem habozott, jobb lábával egy újabb lépést tett előre. Noha testtartása ügyetlen volt, ugyanakkor rendkívül különös és nehézkes, de valahogyan, mégis sikerült elkerülnie Yu QiuFeng kardját. Aztán követte mestere utasításait, hogy “támadd a könyökét”, lehunyta a szemeit és fogcsikorgatva beleütötte a fejét. 

Wen KeXing volt az, aki a diót szemelgette, és amikor meglátta ezt a jelentet, egyszerűen repesett az örömtől. Mint kiderült, Zhou ZiShu éppen a qinggong egyik egyedülálló képességét, a Folyó felhők és Kilenc Palota lépését tanította Zhang ChengLingnek.284 Ennek a lábtechnikának az esszenciája abban rejlett, hogy az egyén épp úgy mozogjon és lebegjen, mint a felhők az égen, hogy épp olyan kecses és elegáns legyen, mint egy repülő tündér.285 És ez volt az első alkalom, hogy Wen KeXing szemtanúja volt annak, amint valaki úgy járja a Folyó felhők és Kilenc Palota lépését, mintha medvetáncot járna. 

284 流云九宫步 (Liú yún jiǔgōng bù) Folyó Felhő és Kilenc (Mennyei) Palota lépés – A Kilenc Palota lépéstechnika létező lábtechnika a kínai, taoizmus elvein alapuló harcművészetekben. A C-drámában “Swift Mooving Steps”, azaz a Gyors Mozgású Lépések néven utalnak rá.

285 飞仙 (Fēi xiān) Repülő tündér – A repülő tündér kifejezést a kínai mitológiában azokra az istenségekre, halhatatlanokra értik, akik repülni tudnak. Nem tévesztendő össze a nyugati kultúrában ismeretes tündér fogalmával.

Az oldalán álló Zhou ZiShu – aki addig homlokráncolva nézte Zhang ChengLinget – most, mintha meglazultak volna a szemöldökei, és úgy találta, hogy bár a gyerek mozgása esetlen, de egyetlen lépést sem vétett a lábával. Tudta, hogy Zhang ChengLing komolyan vette és megtanulta a mantrát. Mire visszatért, már többezerszer elismételte a lépéseket, újra és újra. Az idegessége ellenére, lábai nem gabalyodtak össze. 

Yu QiuFeng, eredetileg súlyosan megsérült aznap, amikor összetűzésbe került Wen KeXinggel, és most Zhang ChengLing koponyája is erősen megütötte. Kénytelen volt azonnal elengedni a fegyvert, amelyet éppen akkor vett újra kézbe. Erősen feldühödött és hangosan így szólt, “Ne engedjétek, hogy megszökjenek!” 

A tömeg, a szavak hallatán, azonnal körbevette őket, azonban Zhang ChengLing már nem tudott volna elbírni velük. Wen KeXing Zhou ZiShu markába nyomta a maradék, féltasaknyi diót, és a tömeg közepén így tört ki nevetve, “Fogd meg a kedvemért, nagypapa. Majd én megtanítom ezt a rakás unokát!” 
Zhou ZiShu mindig is undorítónak találta a diót, még a szagát is. Ráadásul az emberi agyra emlékeztette őt, ezért undorodva megcsípte két ujjával a tasakot és karját kinyújtva, a lehető legtávolabb tartotta magától. Eközben folytatta Zhang ChengLing hangátvitellel való vezetését és oldalról nézte a mulatságot. 

Gu Xiang megragadta az alkalmat, hogy Cao WeiNing oldalához sétáljon, közben elrúgott valakit, aki megpróbálta megállítani. Majd egy dühös pillantást vetett Mo HuaiKongra és azt mondta magában, “Nem érdekel, ki vagy, de ha az utamba mersz állni, akkor ugyanolyan jól fogsz kinézni, mint a többiek!” De ki gondolta volna, hogy még mielőtt a közelébe ért volna, Mo HuaiKong váratlanul feljajdul és kétrét görnyed, az arcára valami elképesztő fájdalom ül ki, és valamilyen rejtélyes oknál fogva rá mutat, miközben zilálva azt mondja, “Ez… Ez a kis démonlány olyan… olyan erős, hogy az én képességeim nem érnek fel már vele!” Ezután egy nagyot huppant a földön, szemeit lehunyta és nem mozdult. 

Gu Xiang és Cao WeiNing egymásra néztek, de egyikük sem reagált semmit. 

Mo HuaiKong, akinek szemei csukva voltak, hirtelen kinyitotta az egyik szemét, Cao WeiNingre nézett és félhangosan szidni kezdte őt, “Mi az, mért nem menekülsz? Hülye vagy?” 

Gu Xiang azonnal elővette tőrét és egy-kettőre levágta Cao WeiNing testéről a kötelet. Cao WeiNing felugrott és halkan odasúgta, “Köszönöm, bácsikám.” 
Gu Xiang sietve követte, “Öreg, soha nem feledjük nagy kedvességedet és nagy erényedet. Amikor visszatérek, mindenképpen állíttatok boltívkaput az emlékedre!” 

“Az anyád, éppen most állíttattál magadnak boltívkaput, minden családtagoddal együtt!” Mo HuaiKong, miközben szorosan visszacsukta a szemét és úgy tett, mintha eszméletét vesztette volna, szüntelenül átkozódott magában. Úgy gondolta, hogy ez a lány, akit Gu Xiangnak hívnak, inkább hasonít egy kutyára, ráadásul a beszédmodora is igazán tiszteletlen. 

Zhou ZiShu látta, hogy Gu Xiang és Cao WeiNing már elfutottak, ezért hirtelen odalebbent Zhang ChengLing mellé, a tarkójánál fogva megragadta és feldobta a levegőbe, mint egy kalapácsnyelet. Zhang ChengLing meglendítette a lábát és egyenesen Huang DaoRen mellkasára vágta. Zhou ZiShu, miután 10 lépésnyire verte vissza Huang DaoRent, Zhang ChengLing markba nyomta a diós tasakot, és azt mondta Wen KeXingnek, “Mi az, már annyira kedvedet leled benne, hogy itt is akarsz maradni!” 

Wen KeXing hahotázva felnevetett, kirepült a tömeg közül és köszönésképpen csak annyit mondott, “A zöld hegyek nem változnak, a zöld folyók örökké folynak, hölgyeim és uraim, még találkozunk!” 

Majd Zhou Zishu oldalán haladva, aki éppen Zhang ChengLinget cipelte, távozott. Noha mindketten kiváló qinggong technikával rendelkeztek, most, hogy minden erejüket beleadták, másoknak esélye sem volt lépést tartani velük, így egy szempillantás alatt eltűntek. 

Ők hárman messzire elfutottak, mire megálltak. Zhou ZiShu letette Zhang ChengLinget, letépte magáról az emberbőr maszkot, és épp a ruházatát igazgatta, amikor lehajtotta a fejét és látta, hogy Zhang ChengLing csillogó szemekkel néz rá, mint egy jutalomfalatra váró kisállat. Kezei hirtelen mozdulatlanokká váltak. Addigi szokásai szerint, ha a tanítványöccse valami hibát követett el, akkor megbűntette, hogy legközelebb eszébe se jusson nem megtanulni a leckét. Ha pedig az öccse jól teljesített, akkor sem dicsérhette meg, nehogy elbízza magát, és túlságosan is büszke és önelégült legyen. De a gyermek várakozó pillantását látva kissé megenyhült a szíve, és miután végiggondolta, azt mondta, “A lábtechnikád elfogadható volt.” 

Zhang ChengLing arcán az öröm kivirágzott, de Zhou ZiShu váratlanul elfordította az arcát és így szidta, “Mire vagy olyan büszke? Nézz magadra. Ezt nevezed te bátorságnak? Ha bármivel is szembetalálod magad, csak azt tudod, hogyan kiálts anyádért és apádért. Micsoda arcvesztés.” 

Zhang ChengLing csüggedten eresztette le a fejét ismét. Hirtelen egy meleg kéz borult a tarkójára, Wen KeXing pedig mosolyogva szólt hozzá, “Ne hallgass rá, az ő arcán levő bőr is épp oly vékony, mint a papír, és amúgy, ő is jóval szégyenlősebb, miután leveszi a maszkot…” 
Még mielőtt befejezhette volna a mondatát, látta, amint Zhou ZiShu hamis mosollyal az arcán megfordul és tipikus mély hangon megkérdezi, “Lao Wen, mit mondtál?” 

Wen KeXing gyorsan átváltott hízelgő hangnemre és azt mondta, “Azt mondtam, hogy nyugodt és megrendíthetetlen arccal nézel szembe bármivel, hogy nem vagy szégyenlős, sem szégyentelen, és hogy a bőr egyáltalán nem vékony az arcodon. Ellenkezőleg, semmi nem képes áthatolni rajta.” 

Zhou ZiShu hirtelen kinyújtotta a kezét és megérintette Wen KeXing arcát. Wen KeXing megdöbbent. Zhou ZiShu egyetlen szót sem szólt, csak nagyon közel hajolt és sötét szemeivel őt bámulta, anélkül, hogy egyet pislogott volna. 

Zhang ChengLing hol az egyikre, hol a másikra nézett, és halvány fogalma sem volt arról, hogy ők ketten mit csinálnak. Eltelt legalább egy egész füstölőnyi idő is, mire Zhou ZiShu enyhe mosollyal az arcán elengedte Wen KeXinget. Ujjbegyeivel megsimogatta a fülcimpáját, és mosolyogva azt mondta, “Kivörösödtél.” 

Wen KeXing kábultan – tántorgó lábakkal és remegő kezekkel – tett egy lépést előre.  

Zhou ZiShu hangosan felnevetett. 

De egyszer csak, a nevetése abba maradt. Zhang ChengLing és Wen KeXing is követte a tekintetét. Amikor felnéztek, egy fehér ruhás férfit láttak, aki tőlük nem messze, kifejezéstelen arccal nézett rájuk. 

Kínai boltíves kapu
(Visited 666 times, 1 visits today)

2 Comments

 1. ValerinLanz 2022-05-01at18:55

  Kitalálhatom, ki lesz a fehér ruhás alak? 😀 *-*
  Köszönjük az új, roppant izgalmas fejezetet. Fogalmam sem volt, hogy ZiShu ilyet is tud! :O

  Reply
  1. admin 2022-05-01at20:08

   Igen, kitalálhatod, hogy ki a fehér ruhás alak. 😛
   Számomra is kellemes meglepetés volt a vége. Bízom benne, hogy Zhou ZiShu azért még tartogat néhány meglepetést a számunkra. 😀

   Reply

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük