Ezen a ponton, Zhao Jing és mindenki más már a Fengya-hegy lábánál állt, Gu Xiangék pedig egy másik útvonalon mentek fel a hegyre, akár a tolvajok, majd egy nagy szikla mögött bújtak meg. Mivel Gu Xiang a Fengya-hegyen nőtt fel, és nagyon jól ismerte az itteni útvonalakat, kitűnő helyet választott rejtekhelyül, ahol mások nem tudták egykönnyen felfedezni őket, ők pedig könnyedén ráláttak mindenkire. 
Zhang ChengLing és a többiek még soha nem jártak ilyen helyen. Fogalmuk sem volt arról, hogy Gu Xiang vezetésével megkerülték a “Élő lélek, ne tovább” táblát, és valójában már be is léptek a Szellem-völgy területére. Sőt, egy lábbal már az alvilág legsötétebb területén álltak. 

De szerencsére, míg a nagy embereknek és alacsonyabb rendű démonoknak nem volt idejük velük foglalkozni, Gu Xiang jól elrejtőzött. 

Éppen ekkor érkezett meg Ye BaiYi, egy ló hátán, egyes-egyedül. Még mindig ugyanazt a különös, vastagnak tűnő fehér ruházatot viselte, a karjában egy kis tégelyt tartott, a háta mögé pedig egy kard volt tűzve. 
“Á.” – szólalt meg Zhang ChengLing, mire Gu Xiang sietve befogta a száját. Nem csoda, hogy meglepődött. – Alig fél év telt el, mióta utoljára látta Ye BaiYit, és fekete hajának fele teljesen kifehéredett. Távolról nézve, még mindig ugyanaz a kőből faragott arca volt, amelyen nem látszottak az öregedés nyomai, de ez az ősz haj a halandóság halvány jelét mutatta. 

Mintha… a testén beragadt idő hirtelen megindult volna. De az arcán még mindig nem volt látható semmi, csak a hajában levő néhány fehér hajszál szolgált árulkodó jelként arra, hogy amikor az ő kőszobrát megdolgozza az időjárás és elsodorja a szél, az egyént, ne érje olyan váratlan meglepetésként. 

Cao WeiNing kinyújtotta a nyakát, hogy jobban megnézze, de szeme akaratlanul is a Ye BaiYi mögötti kardra esett. Nem tudta elképzelni, honnan szerezte azt a kardot. Ha nem nézte volna meg alaposan, azt gondolta volna az ember, hogy egy hatalmas szablyát hord a háta mögött. Rendkívül széles és hosszú volt, melynek két vége Ye BaiYi telt válla és háta mögül kandikált ki. A kard markolatát és a hüvely elejét egy rendkívül élethű faragott sárkány díszítette, melynek háta úgy kanyargott, mintha bármelyik pillanatban képes lett volna életre kelni, majd felhőt és ködöt átszelve elrepülni. Elég volt csak ránéznie, és már érezte azt a bizsergető érzést, amelyet a már-már megmozduló gonosz aura bocsátott ki, és amely mintha a világ végéről jött volna. 
“Ez… Ez a Sárkányhát ősi pengéje… ez…” – motyogta Cao WeiNing az orra alatt. 

Gu Xiang összehúzta a szemeit, hogy alaposan megnézze, majd nem szégyellt lealacsonyodni hozzá, hogy megkérdezze, “Az meg mi a fene?” 

Cao WeiNing kissé megremegett, majd gyengéden megrángatta Gu Xiang ingujját, és mivel nem tudta visszafogni az izgatottságát, így szólt, “A legenda szerint három híres kard létezik a világon. A ‘Névtelenség Lélekkardja’, habár nincs neve, mégis egyike a leghíresebb kardoknak. Rendkívül makulátlan és ehhez fogható kard nincs még a világon; A ‘Nagy Pusztaság Nehézkardja’, ez a kard tábornok a kardok között. Rendkívül kemény és tiszta, bátor és legyőzhetetlen; De még mindig nem olyan jó, mint a ‘Sárkányhát ősi pengéje’. Ez az ördög katonája. A legenda szerint az istenek vasából kovácsolták, amelyet még az istenek sem tudtak uralmuk alá vonni… és váratlanul, egy ősi szerzetes leszármazottjának a kezében van. Napjainkra, mindhárom híres fegyvernek nyoma veszett. Nem hittem volna, hogy a mai nap, váratlanul találkozhatok a kardok királyával.” 

Zhang ChengLing, a szavak hallatán, idegesen kioldotta a derekán lógó “Nagy Pusztaság’ kardot. Tudta, hogy amit a Hetedik Úr adott neki, biztosan nem lehet valami ócskaság, és felidézte azt az öregektől hallott mondást, miszerint “a vagyon nem felfedendő”, ezért bölcsnek áltatva magát egy kopottas és leírhatatlanul rongyos szövetbe csavarta bele a kardot, miközben azt mondta Cao WeiNingnek, “A Nagy, Nagy Pusztaság… nálam van.” 

Cao WeiNing szeme majd kiugrott a helyéről. Remegő kezekkel átvette, majd döbbenettel telve, ujjbegyeivel finoman kibontotta Zhang ChengLing remekművét. – A rongy felfedte a belsejében levő gyöngyporos kardot.416 Szemei már-már könnybe lábadtak, majd remegve Zhang ChengLingre mutatott és válogatás nélkül hadoválni kezdett, “Ez a Nagy Pusztaság, a Nagy Pusztaság tábornoka! Te erőszakos pazarló, te… bazsarózsát rágó ökör, te citerát égető és darvakat forraló, te, te-te… Könyveket égetni és skolárisokat temetni egyszerűen főbenjáró bűn!417 

416 明珠蒙尘 (Míngzhū méngchén) Gyöngyporos – Kínai kifejezés, melynek jelentése értékes tárgy vagy kincs, amelyet por borít. Másodlagos értelemben pedig olyan értékes tárgy, amely (szak)avatatlan kezekbe kerül.

417 暴殄天物 (Bàotiǎntiānwù) Erőszakos pazarló – Kínai idióma, mely a dolgok erőszakos tönkretételének a metaforája. Később pedig arra a személyre utalóan használják, aki önkényesen elpusztít dolgokat anélkül, hogy megbecsülné őket.
牛嚼牡丹 (Niú jué mǔdān) Bacsarózsát rágó ökör – azt a hanyag, érdektelen embert írja le, aki nem tudja felbecsülni a birtokában levő szép és értékes tárgyat.
焚琴煮鹤 (Fén qín zhǔ hè) Citerát égetni és darvakat forralni – Valaki, aki szándékosan tesz tönkre kiváló és értékes dolgokat.
焚书坑儒 (Fén shū kēng rú) Könyvek égetése és skolárisok temetése – Egy i.e. 213 körül megtörtént történelmi eseményre hivatkozó kínai idióma, amikor Qin Shihuang kínai klasszikusokat tartalmazó könyveket égetett el és 460 konfuciánus skolárist temetett el.

Gu Xiang, egy “Ts” hanggal, sietve lecsendesítette őt, majd mind a négyen a lenti tömeget kezdték figyelni. Úgy tűnt, mintha mindenki Ye BaiYi aurájának a hatása alá került volna, automatikusan félreálltak, utat hagyva neki egészen Zhao Jingig. Ye BaiYi arcán nem volt semmilyen kifejezés, de rendkívül arrogánsnak tűnt, és anélkül, hogy leszállt volna a lóról, toronymagasan ülve haladt végig a tömegen. 
Zhao Jinget először lenyűgözte ősz haja, majd arcára, valami kínos kifejezés ült ki azonnal, amelyet képtelen volt leplezni. – Ha már itt tartunk, önművelő képessége az emberies viselkedésben jóval alacsonyabb rendű volt, mint a Gao Chongé. Ez csak annyit tesz, hogy míg egyikük a titkokat védte és őrizte, a másikuk előszeretettel ölt embereket. Csak ebből a szempontból lehetséges az alsóbb- és felsőbbrendűek közötti különbségtétel. 
Zhao Jing ellenszenvesen ökölbe szorította a kezét és mosolyogva így szólt, “Itt van Ye ifjúlovag. Éppen időben érkeztél Ye ifjúlovag. Gyere, gyere velünk, induljunk együtt a keresztes hadjáratra…” 

Ye BaiYi továbbra sem szállt le a lóról. Csak közömbös szemekkel nézett rá, majd nyersen félbeszakította Zhao Jinget, “A Márványozott Kristály, a te kezedben van?” 
A tömeg felbolydult, Zhao Jing arca megdermedt. 

Zhang ChengLing és a többiek megrettenve hallgatták a háttérben. Gu Xiang összeráncolta a szemöldökét és körbe kérdezősködött, “Mi történik? Hát, nem közéjük tartozik?” 

Gao Xiaolian suttogva így válaszolt neki, “Nem, Gu kisasszony. Ye lovag a ‘Hegyek és Folyók Rendjének’ egyik képviselője. A ‘Hegyek és Folyók Rend’ három birtokosának jogában áll összehívni a világ hőseit. Csak, a három kő közül az egyik éppen a rangidős ősi szerzetes kezében van. Azonban, mivel az idős urat már hosszú ideje nem foglalkoztatták a világ dolgai, a dongtingi ügy kapcsán, apa személyesen ment el a Changming-hegy lábához, hogy meghívjon valakit. A rangidős ősi szerzetes a tanítványaként küldte le őt a hegyről. Ye lovag csak a Hegyek és Folyók Rendjét őrzi, aki általában nem keresi mások társaságát, és mindig csak egyedül tartózkodik.” 
Egy darabig még gondolkodott, majd hozzátette, “Valójában, még apa is meglepődött azon, hogy végül Ye lovagot is meg tudják hívni, hiszen… Hiszen olyan pletykák terjengtek, hogy az ősi szerzetes valójában már elhunyt.” 

A jianghubeli emberek csak annyit tudtak, hogy létezik egy olyan személy, mint az ősi szerzetes, azonban fogalmuk sem volt arról, hogy hívják, hány éves, vagy hogy melyik klánból származik. De ha a Hegyek és Folyók Rendjének történelmét nézzük, melynek megalakulása óta száz év is eltelt, ilyen hosszú idő eltelte után, nem meglepő, hogy a pletykák az “ősi szerzetes” elhunytáról szólnak. 

Zhao Jing arckifejezése lekonyult. Meg kellett emelnie a fejét ahhoz, hogy Ye BaiYit lássa, amitől még feldúltabb lett, majd gúnyosan mosolyogva megszólalt, “Mit jelentsen ez, Ye ifjúlovag?” 
Ye BaiYi nem vesztegetett sok arckifejezést magyarázkodásra. Valójában nem is figyelt rá, tekintetével végigsöpört a tömegen és kissé megemelve a hangját, így szólt, “Harcolhattok, nagy felhajtást csaphattok, sőt, keresztes hadjáratot is indíthattok bárki ellen. Csak egyetlen egy szabály van. Addig, amíg én élek, még csak ne is ábrándozzatok arról, hogy kinyithatjátok a fegyvertárat.” 

Még mindig megvolt az a bizonyos fölényeskedő stílusa. Olyan hangnemben beszélt, mintha az sem érdekelné, ha maga a Mennyek királyával vagy Lao Cevel beszélt volna. Még Zhou ZiShu is, – az ő önmegtartóztató képességei ellenére – folyamatosan csak a fogait csikorgatta azzal a szándékkal, hogy megveri őt. Hát akkor ezek az emberek, akik nem ismerték Ye BaiYi hátterét. Valaki, ebben a pillanatban, hidegen fel is horkantott, “Jé, az ősi szerzetes leszármazottja, bizony, híres családból származhat! Micsoda hangnem, micsoda kérkedés!” 

Ye BaiYi tekintete a hang irányába söpört, de szinte nem látta meg, ki beszélt. – Kiderült, hogy Feng XiaoFeng volt az, aki onnantól fogva, hogy Gao ShanNu megvakult, soha többé nem ült a vállára. Ehelyett, az ő szemének tekintette magát és mindig gondoskodott róla. Feng XiaoFeng még mindig ugyanaz a tüske volt, aki a legkisebb provokálásra is képes volt felrobbanni, és aki senkit nem tisztelt. De még így is, hogy durva és élces nyelve rangot adott neki, és zsarnokként uralkodott volna szerte jianghuban, az ő hegyi rabszolgájával szemben, mindig őszinte törődést és szeretetet mutatott. 

“Nem viccelek.” – mondta Ye BaiYi. 

Gu Xiang leeresztette a hangját és megkérdezte Cao WeiNinget, “Tán azért jött ide, hogy még jobban felkavarja a dolgokat?” 
Zhang ChengLing, aki őket követve ment el a Shuzhongban található Báb-városba, mivel volt némi ismerete az ok-okozati tényezőkről, suttogva elmagyarázta nekik, “Senior… Ye… valójában nem egy ifjúlovag, hanem egy nagyon idős ember. Azt mondják, hogy annak a Rong Xuannak volt a mestere, aki 30 évvel ezelőtt halt meg.” 
Aztán halkan elmagyarázta mindazt, amit az ok-okozati összefüggésekről tudott. 

A másik három személy, hosszú ideig, csak kitágult szemmel meredt egymásra, mire Gu Xiang egyszer csak felsóhajtott, “Ugyan biza… hány évet élhetett meg a nagyanyám? Ez egy élő ezeréves rohadék, jaj!” 

Cao WeiNing, amikor látta, hogy Gu Xiang ismét nem emberi nyelven beszél, sietve félbeszakította, “Akkor ez azt jelenti, hogy a fegyvertárban levő legfontosabb dolog, az valójában Senior Ye… idős Senior Ye tulajdona? És ez alkalommal, miután lejött a hegyről, ő is hallott a Márványozott Kristályról, és most azért van itt, hogy kivizsgálja az igazságot abból az évből?” 

Gu Xiang megrántotta a kezét és a lenti emberekre mutatva azt mondta, “Hé, nézd! Harcolni kezdtek.” 
Négyen egyszerre dugták ki a fejüket a sziklatömb mögül és vigyázva néztek a másik oldalra. 

Ebben az igaz harcművészeteket művelő embercsoportban nem volt olyan személy, akinek ne lett volna valamilyen hátsó szándéka. – A tömeg egy részét, természetesen, azok a különösen ostobák tették ki, akiket Zhao Jing valóban megtévesztett, és elhatározták, hogy az egyszerű emberekért gonosz démonokat fognak ölni. Ye BaiYi szavai pedig olyanok voltak, mint egy darab kő, mely süllyedéskor többezer hullámot kavar maga után. 

Néhányan összesúgtak és megkérdőjelezték Ye BaiYit. De több embert provokáltak azok, akiknek más terveik voltak, és arra törekedtek, hogy Ye BaiYit leverjék. Éppen ezért lehurrogták és káromkodni kezdtek, “Szerintem valami nagyon nincs rendjén ezzel az emberrel. Gao Chong volt az, aki meghívta, és amikor még Dongtingban volt, folyamatosan őt követte. Kétséget kizáróan az ő ölebe!’ 
Ye BaiYi mindig is az a fajta úriember volt, aki a kezét használta és nem a száját. A szavak hallatán, elővette az ostorát és a férfi arcának irányába legyintette. A férfi tisztán látta a feléje közeledő ostorvéget, de egyszerűen nem tudott kitérni előle. Élve kirepült onnan, és egy vérvörös nyom maradt az arcán. – Egy szimmetrikus nyom.  

Zhao Jing egyetlen kacsintására néhányan Ye BaiYi irányába kezdtek el rohanni, de a tömegben alig láttak valamit Ye BaiYi mozgásából. Éppen ezért, az a néhány ember a magasba repült, és egyenként rontottak rá Ye BaiYira. De egy szempillantás alatt, mindannyian hiányzó karokkal és rövid lábakkal gurultak vissza. Ye BaiYi, aki a lovon ült, úgy tűnt, mintha soha meg sem mozdult volna. Egyik kezében még mindig a kis tégelyt tartotta szorosan és biztosan, a másik kezében pedig az ostort fogta. 

Ennek az embernek rémisztően magas kungfuja volt, aminek láttán Zhao Jing szemhéja megrándult, de egyszer csak, egy hangra lett figyelmes, ami a következőket mondta, “Először is, mindenki nyugodjon meg. Az ősi szerzetes magas köztiszteletben áll már hosszú évek óta, és az ő leszármazottai biztosan nem tévednek. Gao Chongtól függetlenül a Hegyek és Folyók Rendjének mindig igaza van.” 
Cao WeiNing szemei elkerekedtek a hang hallatán. – A beszélő személy, az ő mestere, Mo HuaiYang volt, így nem tudta megállni, hogy ne váljon idegessé. Egyik keze ökölbe szorult és folyt róla a verejték. 

Ismét hallani lehetett, amint Mo HuaiYang kellemes kifejezéssel azt mondja Ye BaiYinak, “Ye ifjúlovag, biztosan van alapja a szavaidnak, máskülönben nem beszélnél róla csak úgy. Hajlandóak vagyunk hinni neked, de kérlek, mutasd nekünk az utat, hogy mindenki megtudhassa, a Márványozott Kristály valóban egy bizonyos személy kezében van vagy sincs, és hogy valóban kihasználtak-e minket.” 
Gu Xiang közömbösen figyelte az eseményeket a távolból, és látta, hogy ebben a pillanatban a tömeg két félre kezdett oszladozni. Mo HuaiYang, az egész út során hallgatag és nagyon visszafogott volt. Nem tudta, mikor lesz alkalma szembeszállni Zhao Jinggel. 

Ezen hősök csoportja, miután ily módon összegyűlt, nem lett belőlük több egy szabadon garázdálkodó csürhénél. Ráadásul, még mielőtt a Fengya-hegyre értek volna, belső viszályba keveredtek. 
Ekkor, egy pillantást lopott Cao WeiNingre és a szíve mélyén még inkább megbizonyosodott. – Attól tartott, hogy ennek a buta fiúnak a mestere, nem kis ambícióval jött erre az útra. 

Zhao Jing nem számított arra, hogy Mo HuaiYang pont ekkor fordít hátat neki. A szíve mélyén szerette volna élve megnyúzni ezt a személyt. Ezen kívül pedig, nem akadályozhatta meg Ye BaiYit sem, hogy beszéljen, mert azzal nem éppen a bűnösségét bizonyította volna? 

Ye BaiYi nem volt kapható Mo HuaiYang ajánlatára, és hűvösen csak annyit mondott, “Két dologra van szükség fegyvertár kinyitásához. A Márványozott Kristályra és a Kulcsra. Hosszú keresés és nyomozás után, gyanítom, hogy a kulcs valószínűleg a Szellem-völgy embereinek a kezében van. Ha a Márványozott Kristály is náluk lenne, akkor szerintetek még mindig egyhelyben ülve várnának arra, hogy ti kiharcoljátok magatokat? Ha pedig, hiábavaló módon megpróbálnák kinyitani a fegyvertárat… Hé, akkor elkerülhetetlenül démonírtóvá kell válnom.” 

Zhao Jing így érvelt, “A Márványozott Kristály eredetileg Gao Chong kezében volt. A halála előtt, össze akart fogni Xue Fanggal, az Akasztott szellemmel, hogy együttes erővel megöljenek engem, de nem jártak sikerrel. Gao Chong meghalt és Xue Fangot pedig sehol sem találni. Szerintem biztosan nála van a Márványozott Kristály…” 
Ye BaiYi gúnyosan elmosolyodott és azt mondta, “Úgy hallottam, hogy a Szellem-völgy embereket küldött Xue Fang levadászására, de az egyik vadász, a Kacagva Gyászoló szellem, néhány nappal ezelőtt meghalt. Ha Xue Fang, jelen pillanatban, ilyen természetfeletti erővel rendelkezik, akkor miért nem nyitotta ki még a fegyvertárat, és miért rejtegeti még mindig a fejét és mutogatja a farkát?” 

“A Kacagva Gyászoló szellem mindig is emberöléssel és javak lopásával foglalkozott. Honnan tudhatnám én, hogy ezek a gonosz démonok mit csinálnak? Minden bizonnyal egyenlőtlenül osztották el a zsákmányt, így mindkét fél vereséget szenvedett. Mi több, annak a ravasz Gao Chongnak rengeteg követője volt. Honnan tudhatnám, hogy kinek adta át a Márványozott Kristályt?” – mondta Zhao Jing. 
Ye BaiYi visszakérdezett, “Ó, tehát az öt nagy család által közösen őrzött Márványozott Kristály eltűnt, de Zhao lovag még csak nyomozást sem indított a felkutatására, mintha mi sem történt volna. Ehelyett rávette az embereket, hogy megtámadják a Fengya-hegyet. Mi az oka ennek?” 

Ahogy egyre agresszívabban beszélt, Zhao Jing megdöbbent egy pillanatra, majd harapásra harapással válaszolt, “Ye ifjúlovag, akkor az álláspontod szerint, azokat a görbe úton járó gonosz démonokat, akiket mindenkinek el kellene kapnia és kivégeznie, többé nem kellene megölni?” 

Mo HuaiYang összevonta a szemöldökét és Ye BaiYi mögé sétált. Mire azonnal követte őt a tömegnek csaknem fele, ezáltal elhagyva Zhao Jing oldalát. “Mo nagymester, mit jelentsen ez?” – kérdezte Zhao Jing. 

“Zhao lovag, hadd ne beszéljünk semmi másról, csak magáról a tárgyról, és magyarázzuk el egyértelműen a dolgokat.” – válaszolta Mo HuaiYang. 

Zhao Jing már rég tudta, hogy Mo HuaiYangnak más szándékai vannak és magában ezt mondta, “Ez a vén ördög, aki még a tűz okozta káoszt is képes kihasználni. Ha nem végzek vele itt, és most és ennél is nagyobb tekintélyre tesz szert, akkor a jövőben is fenyegetést fog jelenteni.” 

Gondolkozás közben egy kis jelzést adott le az ujjaival, de a helyszínen levő zavargó tömeg közül senki sem fedezte fel. De Gu Xiang és a többiek a magasból látták a kézmozdulatot. Látták, hogy Zhao Jing mögött egy meglehetősen jelentéktelennek tűnő ember állt, aki a gesztusát látva, azonnal kiszivárgott a tömegből. Gu Xiangék folyamatosan figyelték, és látták, hogy ez a személy egészen a tömeg külső széléig vonult vissza, majd egy irányban jelzést adott le. Egy fekete árnyék kezdett el suhanni a sűrű erdő között, kezében egy kis számszeríjjal. 

Mérgező Skorpió! 

Cao WeiNing számára még az egészet átgondolni is késő volt, ezért kiugrott a nagy sziklatömb mögül. Teljes kapacitásra kapcsolta a test módszerét és azt kiáltotta,418Shifu, ugorj onnan!” 
Gu Xiang képtelen volt visszahúzni őt, és a szíve elhűlt. 

418 身法 (Shēn fǎ) Test módszer – harcművészeti technika. Egy személy rugalmas testmozgását, és a dolgok különböző módon való kikerülésének képességét jelenti.

(Visited 398 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük