A Skorpió a lábujjhegyével felemelte Yu QiuFeng állát, felnevetett és azt mondta, “Hé, ő itt Yu klánvezér.” 
Yu QiuFeng egész testében remegett, tekintete ernyedt volt, és elméje is, mintha elborult volna. Nagy erőfeszítéssel felemelte a fejét, a Skorpióra nézett és szaggatottan azt mondta, “Nem én…  Nem én vagyok… az nincs nálam… nincs nálam…” 

A Skorpió fejcsóválva közelebb hajolt és azt súgta a fülébe, “Azon az éjszakán, a Taihu-tó melletti Zhao birtokon kívül, valójában összesen három ember halt meg. Az egyikük Mu YunGe volt, a Törött kard klán vezére, a másik pedig a te drága fiad, Yu TianJie, és volt még egy személy… Egyikőtök sem tudott róla, de egy kriptában halt meg. Ő volt a Szellem-völgyi Hosszúnyelvű szellem. Yu klánvezér, hallani akarod, hogy valójában mi folyik itt?” 
Mihelyt kiejtette a száján a “Yu TianJie” nevet, Yu QiuFeng egész teste megrándult, akár egy partra vetett hal. Szeme fehérje majdnem kifordult a helyéről és gyilkos tekintettel bámult a Skorpióra. 

Csak a Skorpió hangja volt hallható, amint folytatta, “Mindannyian tudtatok a Márványozott Kristály létezéséről még mielőtt Dongtingba indultatok volna. Ezért arra kérted a drága faid, hogy maradjon a Taihu-tónál, tartsa szemmel a Zhang gyermeket, közben pedig használja ki az alkalmat és kémkedjen a Márványozott Kristály felől. De nem számított arra… hogy Mu YunGe, az az átkozott, véletlenül felfedezi a Zhao család birtokában levő Kristálydarabot és az éjszaka leple alatt ellopja. Yu TianJie önteltségében azt hitte, hogy ő az egyetlen, aki követi Mu YunGet, de valójában… azon az éjszakán, két másik ember is a nyomában volt.” 

Úgy tűnt, mintha Yu QiuFeng megértett volna valamit, de aztán mintha ismét nem értene semmit. Észszerűtlennek találta ezt az egészet. Úgy érezte, mintha egy kéz lenne a sötétben, ami a háttérből mozgatja a figurákat, és mindegyikük csak küzdő gyalog a hatalmas sakktáblán. 

“Az egyik Sun Ding volt, a Kacagva Gyászoló szellem. Neki azért nem volt ideje elvenni a Márványozott Kristályt, mert megérezte egy másik személy jelenlétét. Valakit, akivel – abban az időben – nem engedhette meg magának, hogy ujjat húzzon. Ő volt Meng Hui, a Mulandóság szelleme, aki a Szellem-völgy mesterét képviselte. De sajnálatos módon… ő is egyike volt a vendégeimnek. A fiad, aki okosnak képzelte magát, mámoros állapotban elvette Mu YunGe testéről a Kristályt, majd izgatottságában éppen távozni készült, amikor Öreg Meng embere megölte. Ez a férfi pedig, – aki egykor tábornokként szolgált Xue Fang alatt, de később, a Szellem-völgyi belharcban elárulta őt – a Hosszúnyelvű szellem volt.” 

A Skorpió szünetet tartott. Yu QiuFeng arcán a könnyek csak úgy csorogtak. Különféle ismeretlen folyadékok folytak le poros és viharvert arcán, amitől undorítónak, ugyanakkor szánalmasnak tűnt. 

A Skorpió így folytatta, “Ami még ennél is sajnálatra méltóbb volt akkoriban, hogy a természetfeletti erővel rendelkező Völgymester épp akkor találkozott a kis szeretőjével, amikor a Hold a fűzfa tetején tündökölt, így Öreg Mengnek nem volt mersze odadugni a képét. Az áruló Hosszúnyelvű szellem pedig, régi mestere képességeit felhasználva megölte Yu TianJiet, és még rá is terelte a gyanút. Szándékosan félre akarta vezetni a Völgymestert, de ki gondolta, hogy a nagyúr léptei túlságosan is gyorsak, amelyek elől a Hosszúnyelvű szellem nem tudott kitérni, ezért… merészen egy gyilkossági tervet ötölt ki, de az eredmény…” 

A Skorpió, gúnyos arckifejezéssel, halkan felnevetett, ellökte magától Yu QiuFenget, – aki görbén rogyott a háta mögött levő fonott szék támlájára, amit a Skorpió a semmiből szerzett neki – majd meghatódottsággal teli hangon felsóhajtott, “Hogy ki a legszánalmasabb ember a világon? Az, aki nem tudja mennyit ér, és akinek nagy ambíciói vannak.408 – Yu klánvezér, tudtad, hogy ugyanaz a szív dobog a te mellkasodban, mint az enyémben? De mégis, egy lényeges különbség van köztük.” 

408 几斤几两 (Jǐ jīn jǐ liǎng) Mennyit nyom hány macska – Kínai kifejezés, ami általában a képességekre értenek. Az embernek ismernie kell saját képességeinek a súlyát, mielőtt belevág valamibe.

Finoman megveregette a mellkasát, majd szánalommal teli tekintettel lenézett Yu QiuFengre és a fejét csóválva felsóhajtott, “Ha az én mellkasomban növekszik, akkor ez az ambíció. He pedig a tiédben, akkor az puszta áb-rán-do-zás.”409 
Yu QiuFeng arckifejezése tisztább lett, mint aki magához tért volna, és hirtelen – szúnyogzümmögésszerű hangon – megkérdezte, “Én… Huang DaoRen, Feng XiaoFeng… mi mindannyian. Azok a kétértelmű információk, amiket korábban kaptunk, azok valójában csak a te… csak a te…” 

409 痴心妄想 (Chīxīnwàngxiǎng) Ábrándozás – Kínai idióma, ami általában a lehetetlen, buta és abszurd ötleteken való ábrándozást, hiábavaló reménykedést jelenti. A Skorpió itt karakterekre bontva mondja ki az idiómát: 痴、心、妄、想.

A Skorpió arcán visszafogott mosoly jelent meg, majd így szólt, “Így van. Ritkaságnak számít, de Öreg Meng, aki a vendégem, arra akart használni, hogy a háttérből szép csendben embereket ölhessen. Zhao Jing, aki a vendégem, arra akart használni, hogy feltartóztassa a szövetségesét Öreg Menget. Sun Ding, aki szintén a vendégem, arra akart használni, hogy mindenféle hamis látszatot keltsen, és hogy az általa elkövetett dolgokat Xue Fangra kenje, akinek nyoma veszett. A Szellem-völgy szabályait és a Völgymester kezét akarta használni arra, hogy megszabaduljon régi ellenségétől… Ami pedig engem illet, eredetileg egy üzletember voltam, aki eleinte emberöléssel és dolgok eladásával foglalkoztam, de ha nem használtam volna vagyonszerzésre a zavaros vizeken való halászás lehetőségét, akkor hogyan is lehetnék méltó a Mérgező Skorpió névre? Nem de, Yu klánvezér?” 

Megcsóválta a fejét, majd felállt. Az egyik skorpió azonnal előlépett és egy nagy köpenyt öltött fel rá. A Skorpió többé nem nézett Yu QiuFengre és csak annyit mondott, “A Négy Évszak klán több mint tíz éve tűnt el a publikum szeme elől. Úgy hallottam, hogy a császári udvar ölebévé váltak. Hm… egyáltalán kik ők? Jelenleg, ez a harcművészeti világ az én kezemben van… Yu klánvezér, igazán szerencsés vagy, amiért a mezőny ezen szakaszában még találkozhattál velem. Milyen kár, hogy még én sem tanúsíthatok kegyelmet neked, mivel Öreg Meng és ugyanúgy Zhao Jing is megkért, hogy szabaduljak meg tőled. Igazán, még én sem bírom megtenni… de mit tehetnék? Csak annyit kérhetek tőled, hogy légy megértő szellem, amennyire csak lehetséges. Szóval nem kell hálálkodnod.” 

Mielőtt hangja elhalt volna, már hosszú utat tett meg. A mögötte lévő skorpió pedig azonnal a nyomába eredt. Yu QiuFeng teste hevesen megremegett, majd lehajtotta a fejét. – Egy skorpió horog fúródott a hátába, ami végighaladt a testén, és végül a mellkasán jött ki. Átfúrta rongyos ruháját, felfedve kékes pengéjének hegyét.  

Erőteljes fájdalom kerítette hatalmába, Yu QiuFeng sziszegett és sikoltozott. Az őt tartó skorpió pedig kifejezéstelenül elrántotta a horgot, amitől egy nagy darab hús és rengeteg vér fröccsent ki a testéből. Aztán anélkül, hogy hátranézett volna, megfordult és követte a társát. 
Yu QiuFeng egész teste görcsösen remegett. Tudta, hogy hamarosan meg fog halni. Egészen mostanáig, soha nem volt még ennyire kétségbeesett. Az éles fájdalom lassan eltompult, először zsibbadni kezdett, majd érezte, amint egész teste kihűl. Küszködött, hogy tágra nyissa a szemét, de látása egyre inkább elhomályosult. – Úgy érezte, mintha valami ellenállhatatlan erő húzta volna lefelé. 

Yu QiuFeng kezei öntudatlanul megragadták a földön növekvő füvet. Hol a gyökerüknél fogva tépte ki, hol pedig görcsösen kapaszkodott beléjük. Hirtelen, egy pár cipőt látott megállni a szeme előtt. Yu QiuFeng megpróbálta felemelni a fejét, de nem tudta megnézni, hogy ki az. Mindössze néhány megtört hang jött ki a száján, “Ments… ments… ments…” 

Úgy tűnt, a férfi leguggolt mellé és azt mondta, “Zöldellenek a pingjiangi fűzfák, virág és hold messze van egymástól. Évről évre, évről évre, minden alkalommal… minden alkalommal mi?”  

Az a néhány visszafogott szó olyan volt, akár a villám, ami egy pillanat alatt a fülébe robbant. Yu QiuFeng kábultan felkapta a fejét, de még mindig nem látta tisztán az illető arcát. Mintha hallucinált volna. Azt sem tudta eldönteni, hogy férfi-e vagy nő az, aki beszél. Csak halványan emlékezni kezdett… egy lányra, aki szeretett zöld ruhákat hordani, és aki “kuncogva” nevetett. 
Liu QianQiao, az a rettenetes nő, még mindig rólam ábrándozik. Egy igazi bolond, akit egyetlen legyező, egyetlen versszak képes volt rávenni arra, hogy a szerelem nevében feladja az életét.410 

410 死心塌地 (Sǐxīntādì) Elhatározott szív – Kínai idióma, ami eredetileg azt jelentette, hogy valaki teljes mértékben odaadja a szívét egy másik személynek anélkül, hogy más tervei lennének az életben. A későbbiekben társult hozzá az a jelentéstartalom, mely szerint valaki olyan erősen elköteleződik egy másik személy mellett, hogy azt nem hajlandó megmásítani még akkor sem, ha az az életébe kerül.

“Minden alkalommal… miután a jég elolvad.” Az a néhány rég elfelejtett sor, amelyet egykor csak úgy kiejtett a száján, éppen most, élet és halál találkozásánál, hirtelen megelevenedett az emlékezetében, “Az egykor dús tenger lapos földdé válik, és a havas csúcsok… eltűnnek a felhők közt. Első pillantás… Első pillantásra tízezerszer fiatalabbnak tűnsz, csak ez a szív… csak ez a szív… marad… változatlan…”  

Első pillantásra tízezerszer fiatalabbnak tűnsz, csak ez a szív marad mindig változatlan. 
Arra, amit egyszer olyan lazán kimondott, a lány mindhalálig emlékezett. Ő, aki egész életében mások lépéseit kalkulálta, és akit végül mások kalkuláltak ki. Egyetlen nő volt, aki őszintén bánt vele, és ha egyszer elszalasztotta, örökre el is vesztette.  

Yu QiuFeng lágyan összezárt ajkai végül nem mozdultak többet. Ujjai között összeszorította a sáros füvet és üres tekintettel fordította oldalra a fejét. A hegyeknek és tengereknek tett fogadalmával,411 miszerint nem ismeri sem az igaz, sem a hamis szerelmet, pupillái kitágultak, amelyek százezer kísértet hátborzongató és nyomasztó útját tükrözték vissza. 
Hamut a hamunak, port a pornak.  

411 山盟海誓 (Shānménghǎishì) Hegyeknek és tengereknek tett fogadalom/eskü – Kínai idióma, ami férfi és nő é közötti szerelmi esküt szimbolizálja, amely épp olyan örökérvényű, mint a hegyek és a tengerek.

Zhou ZiShu mellette guggolt még egy darabig. Lesütötte a szemét, mintha gondolkozna valamin, majd felsóhajtott. Kezét kinyújtva lecsukta Yu QiuFeng szemeit, és a legcsekélyebb rokonszenv nélkül azt mondta, “Köszönöm, hogy elmondtad.”  
Aztán felállt és követte a Skorpió nyomát.  

Zhao Jing összegyűjtötte a Közép-Alföld minden tájáról érkező hősöket, hogy “az igaz út helyreállítása, a bosszúállás és a sérelmek kiengesztelése” nevében ismét megtámadják a Fengya-hegyet. Megszegték a 30 évvel ezelőtt tett “belépni és kilépni tilos” esküjüket, és ebben a mindenféle gonosztevőtől hemzsegő világban, alapos és végérvényes tisztogatást kell végezni.  

Ugyanebben az időben, egy személy, aki már hosszú ideje nem lépett a közönség színe elé, megérkezett a Fengya-hegy lábához.  

A Fengya-hegy olyan magas volt, mint ezer kardél, és középen, sziklák által körbevéve, volt található a Qingzhu-gerinc. 

Kora nyár volt. Az éppen kibújt növényzet csak most kezdett egyre dúsabbá válni. A madarak körös-körül cikáztak, és egy kanyargós ösvény vezetett közvetlenül a völgybe. Ha az útkereszteződésben nem lett volna olyan hatalmas betűkkel felvésve az a négy szó “Élő lélek, ne tovább.”, akkor gyönyörű tájaival, maga lett volna a paradicsom. 
Ez volt a Szellem-völgy. 

Egy magas testalkatú és karcsú derekú alak jelent meg a nagy kőtábla közelében. Egy darabig a kőtáblára emelte a tekintetét, miközben enyhe mosoly jelent meg az arcán.  
Wen KeXing volt az. Maga sem tudta, milyen útvonalon jött, de mindenki más előtt egy lépéssel, hamarabb érkezett meg a Szellem-völgybe. Egy fekete lovat vezetett a kezében, de úgy tűnt, hogy még ennek az állatnak is volt lelke, mert amint a kőtábla közelébe értek, nyugtalanul kezdett oda-vissza lépdelni, mintha nem akart volna bemenni. 

Wen KeXing elmosolyodott, kinyújtotta a kezét és megdörzsölte a ló arcát. Leoldotta róla előbb a kantárt, majd a nyerget, megveregette a hátát és azt mondta, “Eredj.” 
A ló egészen emberinek tűnt, csak pislogott rá a nagy szemeivel. Egy kis idő múlva néhány méterre elügetett. Aztán némi vonakodással a szemében visszanézett a férfira, de miután látta, hogy a férfi integet neki, tovább ügetett. 

Wen KeXing mozdulatlanul állt egy darabig, majd gúnyos vigyorral az arcán azt mondta, “Élő lélek, ne tovább…” – és amint felemelte a kezét, ingujjai, mintha széllökésbe burkolóztak volna, éles ütés érte a kőtáblát. Egy hangos dörrenés, és a táblára írt négy szóból három kitörlődött. A törmelékdarabok csak úgy omlottak egymás után a földre. A hangos zaj, mintha a szél zajával együtt tört volna be a Szellem-völgybe, és közben végtelenül visszahangzott. 

Egy pillanattal később, egy szürke árnyék jelent meg a semmiből. A szájából feltörő sikoly olyan éles volt, mintha egymást érintő vaslemezek nyikorogtak volna. Ezt hallva, még az ember fülében is felállt a szőr. “Ki merészel behatolni…” – szólalt meg az illető éles hangon. 
A szürke árnyék utolsó szavai a torkán akadtak, és Wen KeXingtől 10 méterrel távolabb megállt. Amikor tisztán meglátta a közeledő személyt, azon nyomban egy leírhatatlan és rendkívüli félelemmel teli pillantás jelent meg az arcán. A torkából, mintha kocogás hangja hallatszott volna és szinte hangtalanul azt mondta, “Völgy, Völgy, Völgy… Völgymester.” 

De, mintha ennyi nem lett volna elég, a testével is azonnal reagált, és egy nagy suppanással a földre térdelt, fejét mélyen lehajtotta, mintha a földbe akarta volna temetni és remegve azt mondta, “Isten hozta a Völgymestert.” 
Wen KeXing egyetlen pillantást sem vetett rá, hanem közömbösen azt mondta, “Öreg Meng és Sun Ding, visszajött már? Mondd meg nekik, hogy jöjjenek hozzám.” 

Meg sem várta a démonkölyök válaszát, hanem előtte elhaladva, egyenesen előre ment. De a szürkeruhás démonkölyök, mintha élet és halál közötti katasztrófán ment volna keresztül, csak azután merte remegve felemelni a fejét, miután már hosszú utat tett meg, hátát pedig hideg verejték áztatta. 

Miközben felállt, neheztelő kifejezés jelent meg lassan az arcán, majd hang nélkül besurrant az erdő közé. – A Szellem-völgy mestere, egy igazi őrült és maga az ördög. Kiismerhetetlen és szeszélyes volt. Míg az egyik pillanatban mosolyogva beszélgetett az emberekkel, a következő pillanatban már le is kaphatta az ellenfelének a fejét. A Lila Fúria kivételével, akit gyerekkora óta nevelt, hosszú éveken át, senki sem merte felemelni a hangját előtte, mert egy elmebeteg volt. Nem szeretett semmit, úgy tűnt, nem kíván semmit, az egész ember olyan volt, mint egy gép. Egy gépezet, ami csak ölni tudott. 
Senki sem tudta megvesztegetni őt. Senki sem tudta, hogy mi jár a fejében. Senki sem tudta, hogy mit akar. De azt sem tudta senki, mikor támad, vagy hogyan kerüljék el az ütését. 

A kívülállók semmit sem tudtak erről a helyről, csak azt, hogy ez a gonosz démonok földje. 
Ezen a helyen nincs erkölcs, sem emberség, csak a dzsungel törvénye létezik. A hely, ahol a gyengék az erősek prédájává válnak. – Ő erős volt, így megtehetett bármit, amit csak akart. Még akkor is, ha csak azért állt meg, hogy a tájban gyönyörködjön és a mindennapi életről cseverésszen, mások akkor is úgy érezték, hogy egy félelmetes ellenséggel állnak szemben. 
Mert – általában véve – a farkasoknak nincs annyi türelmük, hogy otthonosan eljátszadozzanak a nyulakkal. 

Habár ez az elmebeteg nem nézett ki igazi embernek, végtére, ő is ember volt. A szürkeruhás démonkölyök szeme megvillant. – Jelen pillanatban, ez az elmebeteg, saját magától sétált be a zsákutcába. Csak ő még nem tud róla. 

Kevesebb, mint háromnegyed óra telt el, mire Öreg Meng megérkezett a Pokol csarnokába. A teremben egyetlen tétlen ember sem tartózkodott, csak egyedül Wen KeXing, mellette pedig egy idegen szobalány állt. Wen KeXing már átöltözött poros ruháiból és egy sötét köntöst viselt, miközben lustán ült egy széles széken. 
A haja szabadon volt, mintha most lett volna megmosva, és a mellette levő szobalány gondos óvatossággal fésülgette. 

Wen KeXing arcának egy kis része rejtve maradt koromfekete haja alatt, ahol szája sarka még mindig mosolyra görbült. Feketés-karmazsinvöröses köntöse sietve egy sötétvörös övvel volt átkötve, és egész személyéből némi démoni aura áradt. 
Öreg Meng, a szíve mélyén, összeesküvést szőtt ellene, mivel tudta, hogy a győzelem a markában van. De az arckifejezését látva, valamilyen oknál fogva, hátborzongató érzés áradt a csontjaiból. Alig volt képes lehiggadni, majd tiszteletmegadóan a földre térdelt, lesütötte a szemét, hogy elkerülje Wen KeXing tekintetét és hangosan így szólt, “Isten hozta a Völgymestert.” 

(Visited 403 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük