A gyönyörű fiú nem halt meg, hiszen, Zhang ChengLing még soha nem ölt meg senkit. Habár támadása könyörtelen volt, és a végén egy pillanatra tétovázott, egy nagyon hosszú és mély vágást hagyott az ellenfél testén, ahonnan a vér csak úgy bugyogott ki.  
A Skorpió Zhang ChengLingre nézett, egy ideig furcsán mosolygott, majd azt mondta az orra alatt, “Valóban vannak olyan emberek a világon, akiknek ilyen szerencséje van. Jó fiú, a jövőd felbecsülhetetlen.” 
Miután befejezte a beszédet, lehajolt és a földre esett gyönyörű fiúra nézett. A fiú teste megrándult, és miközben a Skorpiót nézte, küzdő vágyakozás jelent meg az arcán. A Skorpió finoman megemelte a fiú állát és fejcsóválva azt mondta, “Kár az arcáért.” – Majd, szavai végeztével, hirtelen erőt fejtett ki, kezének szorításától a fiú nyaka természetellenes ívben meggörbült és halálra fojtotta. 

A Skorpió, anélkül, hogy egyetlen pillantást is vetett volna a holttestére, előbb néhány ember felé bólintott, majd megfordult és a bérgyilkosaival együtt távozott. 

Zhang ChengLing, kezében a véres karddal, egymagában állt az udvaron, és mintha egész testében remegett volna. 

Cao WeiNing próbaképpen közelebb ment, kivette kezéből a kardot, majd miután letörölte róla a vért, a szívében még mindig ott lappangó félelemmel, a földön heverő ifjú holttestére pillantott. Aztán megveregette Zhang ChengLing vállát és azt mondta, “Ez… valóban váratlanul ért mindannyiunkat. Szerintem, ez az ember sem tűnik valami jó dolognak, és az sem biztos, hogy igazat mondott.” 

Aztán felemelte a fejét és körölnézett, mint aki mások fedezékét kereste volna, de csak Gao Xiaoliant látta, aki a döbbenettől kábán meredt maga elé, Gu Xiangot, aki gondolataiba volt merülve, és a másik két ember meg… egyértelműen úgy nézett ki, mint akik már rég tudtak a dolgokról. 
Cao WeiNingnek ekkor eszébe jutott az a mondat, amit Zhou ZiShu aznap mondott, amikor Gao Xiaolian a történtekről mesélt, és Wen KeXing kérdésére válaszolt, “Azok közül, akik tudták, hogy mi történt akkoriban, szinte mindegyik halott. Már csak egyetlen ember maradt. Hogy ki a győztes és ki a vesztes, most már egyértelmű.” 

Hogy ki a győztes és ki a vesztes… most már egyértelmű? Nem tehetett róla, hidegrázás lett úrrá rajta titokban. Kiderült, hogy nekik már abban az időben megfordult ez a gondolat a fejükben. Kiderült, hogy… 

Zhang ChengLing hirtelen felkapta a fejét és így szólt Zhou ZiShuhoz, “Shifu, emlékszem, hogy nézett ki az a tetőtől talpig feketében álcázott férfi, aki aznap az apámat kényszerítette, én csak… csak…” 
Azzal elfordította a fejét és tekintete a fiatal fiú holttestére esett. Torka egyet mozdult, de teste annál jobban remegett. Felemelte a kezét, enyhén lábujjhegyre állt és azt mondta, “Körülbelül… ekkora magas, a vállai nagyon szélesek és az egyik lába… Nem olyan könnyű észrevenni az egyik lábát, de miközben engem üldözött, sietve lépkedett, kissé félszegen, mint ő. – Ez az az ember, aki súlyosan megsebesítette Li bácsit, ő… ő…” 

Gu Xiang egy halk “Á” hangot engedett ki meglepettségében, és miközben egyik kezével eltakarta a száját, az amúgy is nagyra nyitott szemei már-már kipattanni készültek a helyükről, mintha a világ legfélelmetesebb dolgát hallotta volna. 
Wen KeXing rápillantott, majd higgadtan felemelte azt a kezét, amelyet nem szennyezett vér, megsimogatta Zhang ChengLing fejét, bólintott a fejével és halkan azt mondta, “Értem.”  

Felnézett az égre. Tekintete, mintha messzire elnyúlt volna az éjszakai égbolton. Furcsa mosoly ült ki az arcára, akár egy fáradt utazóé, aki hegyek és folyók ezreit megjárva, végre megpillantotta a sors igazi arcát. Mosolyában volt valami kevésbé nyilvánvaló gúny, de inkább leírhatatlan megkönnyebbüléssel és nyugalommal volt tele. 

Gu Xiang lassan letette a kezét és lágy hangon így szólt, “Mester…” 

Wen KeXing felemelte a kezét, hogy megállítsa és azt mondta, “A férjhez ment lány olyan, mint az ajtón kiloccsantott víz.393 Mostantól ennek az ügynek semmi köze sincs hozzád. Holnap el kell menned, hogy megkeresd Ye BaiYit. Természetesen nem maradok adós a hozományoddal, de ne menj vissza arra a helyre.” 

393 嫁出去的姑娘,泼出去的水 (Jià chūqù de gūniáng, pō chūqù de shuǐ) A férjhez ment lány, ajtón kiloccsantott víz. – Kínai közmondás, melynek jelentése, amint egy lány férjhez ment, olyan, mint a kifröccsent víz. Onnantól fogva szülei nem szólhatnak bele az életébe.

Zhang ChengLing a lehető legerősebb akart lenni, és nem is olyan rég, arra az elhatározásra jutott, hogy egy igazi férfi módjára kiáll és megvédi azokat, akiket meg kell védeni, illetve kiírtja azt, ami ki kell írtani. Találkozzék bármivel, soha nem fog összerezzenni és soha nem fog félni. De könnyei megállíthatatlannak tűntek, és sorban potyogtak egymás után. Haszontalannak érezte magát, és úgy érezte, mintha visszaváltozott volna azzá a gyenge és tehetetlen gyerekké, aki egykor volt. 

Mivel a rossz emberek megölték a családját, a legfőbb célja az volt, hogy megtanuljon kungfuzni, és hogy erőssé váljon. Így legalább megvédheti a jövőbeni rokonait és barátait a bántódástól. Sőt, megölheti a rossz embereket és megbosszulhatja a halottakat.  
De ez a rossz ember Zhao bácsi volt… 
A saját apja, az ő szeme láttára fogta meg Li bácsi kezét és ígértette meg vele, hogy elviszi őt ahhoz az emberhez, akiben a legjobban megbízik. Aztán azon a hideg éjszakán, abban az elhagyatott és romos szentélyben, Li bácsi, miközben haldokolt, újra megragadta Shifut, és megígértette vele, hogy elkíséri ahhoz a bizonyos személyhez. 
Ő volt az a személy, aki életének legsötétebb napjaiban, mindvégig mellette volt. Ő volt az, akinek szemei vörösen égtek a világ hősei előtt, és aki folyton azt hajtogatta, hogy igazságot akar szolgáltatni neki, ő volt… 

A világ túl bonyolult, az ember szíve pedig túlságosan távoli. Ha még a legközelebbi és a legbeszámíthatóbb emberekben sem lehet megbízni, akkor mi másban bízhat meg az ember teljes szívéből? 

Wen KeXing halkan felsóhajtott, majd anélkül, hogy a többiekre nézett volna, megfordult és visszament a szobájába. Vele ellentétben Zhou ZiShu megállt és Zhang ChengLingnek intve azt mondta, “Ördögfióka, gyere velem.” 

Zhang ChengLing erősen megtörölte a szemét, de rövidesen ismét elhomályosult a látása. Tudta, hogy Zhou ZiShu akkor a legtürelmetlenebb, ha sírni látja, ezért zokogva így szólt, “Shi, Shifu, én, én igazából nem akartam sírni, csak… én csak… Nemsokára jól leszek…” 
Zhou ZiShu csak felsóhajtott, és ritka módon, anélkül, hogy egy szót szólt volna, kinyújtotta a kezét és a karjába húzta Zhang ChengLinget. Kívül csak egy vastag köpenyvolt rajta. A köpeny alatt pedig egy nagyon vékony fehér inget viselt, amin keresztül testének melege könnyedén áthatolt. Zhang ChengLing egész arcát a karjába temette, és ebben a pillanatban úgy érezte, mintha egy hegynek támaszkodna, ami soha nem omlik össze. 

Egyeseket generációk óta tartó barátság fűz össze, mégis cselt szőnek egymás ellen, és azok, kik véletlenül sodródtak egymás mellé, egy élethosszon át támaszkodhatnak egymásra. 

Cao WeiNing felhúzta Gu Xiangot, majd csendben elment. Gao Xiaolian is vett egy mély levegőt és gondterhelten visszament a szobájába. Csak mester és tanítvány párosa maradt az udvaron. A Nagy Varázsló az ablakon keresztül nézett rájuk, és képtelen volt megállni, hogy halk hangon ne kérdezze meg, “Ez lenne… Zhou mester? Mikor vált ilyen…” 

A Hetedik Úr enyhén elmosolyodott. Nem lehetett tudni, hogy neki válaszolt-e, vagy még mindig magában beszélt, “Nem volt mindig is ilyen? Akkoriban, még Liang JiuXiaoval is ilyen volt. Habár a felszínen mindig apaként vagy nagytestvérként nézett rá, valójában titokban mindent eltervezett neki. Milyen kár, hogy mások nem értékelték az erőfeszítéseit.” 
A Nagy Varázsló hátrafordult, hogy rá nézzen. A szobában nem volt fény, így a Hetedik Úr testének nagy részét sötétség borította. Az ablakon besütő holdfény arcának csak a felét világította, ami olyan szép volt, mintha nem is halandó ember lett volna. A Hetedik Úr megszólalt, “Ha azt mondanád, hogy ő egy jó ember, akit a jóindulat, az igazságosság, az illendőség és a bölcsesség vezérel, 394 attól tartok, ezt ő maga sem merné beismerni. Ha pedig azt mondanád róla, hogy rossz ember… Azok az istenverések, amelyeket elkövetett, egyiket sem önző vágyból tette, még csak nem is önös érdekből.”395 

394 Lásd a 253. lábjegyzetet a 38. fejezetben.
395 天打雷劈 (Tiān dǎléi pī) Égből támadt mennydörgés – Kínai idióma, amely az égbekiáltó bűnöket írja le. Átalában káromkodásként használják.

Váratlanul megfordult, megragadott valamit, kinyitotta az ajtót és néhány alig hallható sóhajtás közepedte kiment a szobából. 

A Hetedik Úr kilépett az udvarra és Zhang ChengLing karjaiba dobta azt, amit a kezében tartott. Kiderült, hogy egy fekete vaskard volt az. Zhang ChengLing nagy igyekezettel átvette, egy pillanatra megdöbbent, majd miután Zhou ZiShu jóváhagyóan rábólintott, lassan elhúzta. 
A kard rendkívül széles volt, körülbelül kétszer olyan széles, mint a Cao WeiNingé, és szinte semmi fény nem tükröződött vissza rajta. Ehelyett valamiféle ősi és együgyű erő áradt belőle. A pengét tompa aura vette körül, amelyet mély gyilkos szándék itatott át. Kézben tartani meglehetősen nehéz volt, kétszer vagy háromszor is nehezebb volt egy közönséges kardnál. 
A markolatba két szó volt bevésve: “Nagy Pusztaság”. 

A Hetedik Úr azt mondta, “Ezt a beosztottjaim küldték, hogy játszhassak vele. Stílusa egész jó, de mivel nem vagyok olyan jó a kungfu tanulásban, hiába is forgatom, nem tudom könnyen kezelni. Túl nehéz. Inkább neked adom.” 

Zhang ChengLing egy “Á”-t adott ki, szemei még mindig vörösek voltak és kissé tanácstalan volt. 
A Hetedik Úr így folytatta, “A kardot egy hősnek kell adni, még akkor is, ha egy jövendőbeli hősről van szó. Nekem, amúgy sincs mihez kezdenem. Legfeljebb, gazdag és tétlen ember leszek ebben az életben. Fogadd el, csak ne hagyd cserben a jövőben.” 

“Nagyon köszönöm, Hetedik Úr.” – mondta Zhou ZiShu komoly arckifejezéssel. 

A Hetedik Úr enyhén elmosolyodott, a szeme sarkából végigmérte és jelentőségteljesen azt mondta, “Te meg én, jó néhány éve vagyunk barátok. Számtalanszor harcoltunk és tettük kockára az életünket együtt. De te másokkal szemben mindig is olyan játékos és tréfás vagy. Hogy tudsz ennyire komoly és unalmas lenni, amikor velem találkozol?” 

Zhou ZiShu értetlenül állt. 
A Hetedik Úr ekkor intett egyet a kezével, majd megfordult és miközben visszafele sétált, azt mondta, “Te ZiShu, már nem vagyok Nanning királya, és te sem vagy Zhou úr.396 A te intelligenciáddal, még mindig nem jöttél rá erre?” 

396 Utalás a 20. fejezetben található 103. lábjegyzetre. A nanningi király, akire akkoriban Zhou ZiShu visszaemlékszik, az valójában a Hetedik Úr volt.

Zhou Zishu egy pillanatig hallgatott, és egyszer csak, megkönnyebbült kifejezés jelent meg az arcán. Hangosan felnevetett és azt mondta a Hetedik Úrnak, “Nem arról van szó, hogy nem merek tréfálkozni, de a Hetedik Úr olyan szépség, hogy tartok attól, a családtagom ecetes üvege felborul.” 
A Hetedik Úr léptei abbamaradtak. Nem haragudott meg, csak döbbenten – nem tudva, hogy sírjon-e vagy kacagjon – nézett vissza rá. Majd tehetetlenségében a fejét csóválva, bement a házba. 

Zhou ZiShu egész éjjel nem aludt, hanem kardforgatásra tanította Zhang ChengLinget az udvaron. A fiatal fiú dagadt szemekkel kísérte figyelemmel a mozdulatait, de továbbra is csak lassan tudta azokat reprodukálni. Ugyanazt a mozdulatot, mások első látás után is képesek voltak megismételni, de neki többször meg kellett néznie. Ahhoz, hogy egy dolgot teljesen és hibátlanul megértsen, újra meg újra meg kellett kérdeznie, minden irányból – elölről és hátulról – meg kellett vizsgálnia. 
A végén pedig tollat és papírt vett elő, amire felrajzolt minden egyes mozdulatot, amit Zhou ZiShu tanított neki. A lap szélére pedig mantrákat és egy rakás kusza jegyzetet írt fel. Alig várta, hogy lejegyezhessen minden egyes szót, amit Zhou ZiShu mondott. 

Zhou ZiShu megkérdezte tőle, “Miért rajzolod le ezeket? Miért nem mész vissza inkább és gyakorolsz?” 

Zhang ChengLing elpirult és szavait keresve azt mondta, “Shifu, még nem gyakoroltam azt, amit legutóbb tanítottál nekem. Én… én tudom, hogy hülye vagyok, ezért azt a szabályt állítottam fel meg magamnak, hogy minden mozdulatot tízezerszer gyakorlok el, még mielőtt egy másiknak kezdenék. Aztán időről-időre átnézem őket, és minden reggel korán kelek fel, hogy szavaljam… szavaljam…” 
Eszébe jutott, hogy Zhou ZiShu nem szerette, ha elejétől a végéig és a végétől az elejéig mantrákat szaval, így ott ragadt mondatának közepén, anélkül, hogy bármi egyebet mondott volna még. Óvatosan felemelte a fejét és Zhou ZiShura pillantott, félelmében még a nyelvét is kinyújtotta. 

Zhou ZiShu összetett arckifejezéssel nézett rá. – Bölcs és tehetséges, mégis buta. Okos és találékony, mégis ügyetlen. Nem sieti el a dolgokat és nem türelmetlen. Józaneszű és szorgalmas. – Amikor a Skorpió azt mondta, hogy Zhang ChengLing igazán szerencsés, akkor hirtelen úgy érezte, hogy valójában ő a világ legszerencsésebb embere, amiért tanítványul kapta a világ egyik tehetségét és taníthatja őt.397 Aztán megveregette a vállát és azt mondta, “Holnap menj, és tedd meg, amit tudsz, és ne… sajnáld a kardot, amit a Hetedik Úr adott neked.” 

397 得天下英才而教之 (Dé tiānxià yīngcái ér jiàozhī) Szerezd meg a világ tehetségeit és tanítsd őket. – Mencius, Konfucius első nagy követője. Tanításai során azt mondta, egy úriembernek három öröme van az életben, de a világ erénnyel való szolgálata nem tartozik közéjük. Az első öröm az, ha a szülei életben, míg a testvérei biztonságban vannak. A második legnagyobb öröm, ha emelt fővel nézhet fel az égre és szégyen nélkül hajolhat meg mások előtt. A harmadik pedig, ha megszerezheti a világ tehetségeit és taníthatja őket.

Másnap, Gu Xiang, Cao WeiNing, Gao Xiaolian és Zhang ChengLing, mind a négyen elindulta, egyrészt, hogy megkeressék Ye BaiYit, másrészt pedig Cao WeiNing aggódott a Hűvösfuvallatú-kard klán miatt. Továbbá, Gao Xiaolian és Zhang ChengLing is ki akarta deríteni az igazságot, ezért úgy döntöttek, hogy titokban felkutatják Zhao Jing és emberei nyomát. Mivel Gao Chong a Hegyek és Folyók Rendjének egyik ura volt, ha bármi történt vele, feltehetően Ye BaiYi sem nézte volna tétlenül az egészet, így azt remélték, hogy talán találkoznak vele. 

Zhou ZiShu, miután útnak indította a társaság négy legzajosabb tagját, azt tervezte, hogy visszamegy a szobájába pihenni. De amint kinyitotta az ajtót, Wen KeXinget pillantotta meg, aki a szobájában várt rá. Wen KeXing az ablakban ült, egyik lába kifele lógott, a másikat maga elé támasztotta, kezeit pedig keresztbe tette a térdén. Amikor bejönni látta, felemelte a fejét és elmosolyodott. 

Ezután azt mondta, “Ah-Xu, én is elmegyek.” 
Zhou ZiShu szünetet tartott, majd megkérdezte, “Visszamész a Fengya-hegyre?” 

Wen KeXing bólintott, “Elég időt bolyongtam idekint, és majdnem az összes embert és tájat láttam, amit életemben nem láthattam. Ideje visszamenni és befejezni az üzletet. Ah-Xu…” 
Úgy tűnt, még mondani akart valamit, de nem tudta, hol kezdje. Így, választás híján, csak a haját vakarta meg, végül pedig ez a mondat hagyta el a száját, “Te… gyógyulj meg a sérüléseidből és ne engedd, hogy a vörös barackvirágok áthajoljanak a falon.398 Később, elmegyek a Changming-hegyre, hogy megtaláljalak, ha…” 

398 红杏出墙 (Hóng xìng chū qiáng) A vörös barackvirág áthajlik a falon. – Kínai idióma, amely eleinte az erős tavaszi szelet és sok szórakozást jelentette. Később vált a házasságtörő nők metaforájává, akik nem tartották meg a nő erkölcsöt.

Zhou ZiShu elővette boroskancsóját, néhányszor meglógatta a kezében és töltött magának egy pohár bort. Többé már nem nézett rá, csak félbeszakította és azt mondta, “Értem, tűnj innen és ne halj meg.” 

Wen KeXing csendben elmosolyodott, és csak egy “Vigyázz magadra.”-t hagyott maga után. A következő pillanatban, alakja már ott sem volt. Csak az üres ablakrács maradt, melyet a szellő fújdogált, mintha soha senki sem ült volna ott. 

Zhou ZiShu egyetlen hajtásra kiitta a poharában levő bort. 


Vörös barackvirág áthajlik a falon
(Visited 369 times, 1 visits today)

4 Comments

 1. ValerinLanz 2023-01-22 at 11:55

  Már a címet meglátva felkiáltottam, hogy neeeeeeee! Áh. Amikor Zhou megölelte a kölyköt, ott könnybe lábadt a szemem. Köszönöm az újabb fejezetet! *-*

  Reply
  1. admin 2023-01-22 at 17:59

   🤗🤗🤗
   Igen, nekem is nehéz volt fordítani. Pláne az utolsó részt.

   Reply
 2. Zsólyomi Jánosné 2023-01-22 at 16:28

  Köszönöm szépen, sok erőt és időt kívánok a következő fejezethez. 🙂
  Magamnak is. :))

  Reply
  1. admin 2023-01-22 at 18:00

   Köszönöm, drága vagy! 🙂

   Reply

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük