Az öregember feléjük fordította a fülét és idegesen megrándult. Mozdulataitól pedig a testén levő láncok hangosan nyikorogtak. Zhang ChengLing titokban meghúzta Zhou ZiShu ruháját és halkan megkérdezte, “Shifu… azok a láncok, keresztülfúrták a lapockacsontjait?” 

Zhou ZiShu egy “Sss” hanggal elcsitította és összeráncolt homlokkal nézett végig az idős emberen. – Megállapította, hogy a lánc valóban nincs az öregember testére tekerve, hanem egyenesen a lapockáin és a térdkalácsain haladt át. A sebek annyira elüszkösödtek, hogy már csak a csontok maradtak a helyükön. Zhou ZiShu úgy érezte, hogy ilyen körülmények között életben maradni, elképesztően fájdalmas lehetett. 

A ház rettenetesen bűzlött, mindenhol székletürítéssel volt tele. Az öregember testén levő ruhák már rég elvesztették eredeti színüket, és alkalmatlanok voltak arra, hogy elfedjék a testét, meglehetősen nem-emberi látványt kölcsönözve neki. Egyszer csak beszédre nyitotta a száját, de mivel régóta nem ejtett ki egy szót sem, szavai lassúak és artikulálatlanok voltak, majd rekedtes hangon megkérdezte, “Ki az? Hol van… Long Xiao?306 
“Ez a Long Xiao, egy tolószékben ülő nyomorék férfi? Meghalt. Te meg ki vagy?” – kérdezte Ye BaiYi. 

306 龙孝 (Lóng xiào) Jámbor Sárkány – A konfuciánusban, a kínai buddhizmusban, taoizmusban, de még a római etikában is a szülőkkel, idősebbekkel szembeni gyermeki jámborságot erényként tartották számon, melynek szimbóluma 孝 (Xiào). Kiejtése hasonlít a kicsi 小 (Xiǎo) karakter kiejtéséhez.

Az idős férfi, a szavak hallatán, elképedve meredt maga elé, majd hosszú idő elteltével, hirtelen szélesre nyitotta a száját, és úgy tűnt, mintha nevetne, de egyetlen hang sem jött ki a száján. Ezután, néhány zavaros könnycsepp szivárgott ki a szeme sarkából, majd egy pillanat alatt legördültek és eltűntek. Ye BaiYi nem zavartatta magát. Leguggolt, és a testén levő vasláncok halmát tanulmányozta, miközben hagyta, hogy kénye-kedve szerint nevessen vagy sírjon, akár egy őrült. 

Hosszú idő telt el, mire Ye BaiYi Zhou ZiShu felé nyújtotta a kezét és így szólt, “Hozd ide a kardodat, hogy használni tudjam.” 
Zhou ZiShu tudta, hogy a BaiYi kardot arra akarja használni, hogy elszakítsa vele a láncot, ezért levette magáról és odaadta neki. Ye BaiYi fogta a fehér kardot és lesújtott az egyik vaskötélre. Azonban a vaslánc rendületlen maradt, és az éles csikorgáson kívül, még csak egyetlen repedés sem keletkezett rajta. Ellenben, a kezében levő BaiYi kard rezonált végeérhetetlenül. 
Zhou ZiShu fájó szívvel nézte végig mindezt. 

Az öregember váratlanul megszólalt, “Nem szükséges… törnöd annyira magad. Hiábavaló az egész.” 

“Mi az istennyilát követtél el, hogy hagytad, hogy ez a nyomorék ennyire meggyűlöljön?” – kérdezte Ye BaiYi. 

Az öregember hallgatott egy ideig, majd így szólt, “Az egyetlen dolog, amit… elkövettem, és amit a legjobban sajnálok, az az, hogy felneveltem egy ilyen… gyermeket.” 

Többen egymásra néztek, de ezúttal legalább megértették, hogy Long Xiao miért gerjedt olyan éktelen haragra azonnal, miután meghallotta Ye BaiYi ezen szavait, “hacsak nem vagy Long Que fia”. – Ennek a vén bélpoklosnak a képessége, amellyel még az ilyen lehetetlennek tűnő dolgokat is képes volt előrevetíteni, egyszerűen ámulatra méltó. 
Fél óra után, Wen KeXing váratlanul megkérdezte, “Azt mondtad, hogy Long Xiaonak hívják… A ‘Xiao’ nem a gyermeki jámborság megfelelője kellene, hogy legyen?” 
Zhou ZiShu úgy érezte, hogy valóban nem kellene olyan edény fedelét emelgetnie, amelyet nem szabadna felnyitni, ezért a könyökével oldalba szúrta.307 Wen KeXing nem merészelt kitérni előle, így elviselte a szenvedést, és miközben a bordáit dörzsölgette, szánalmas tekintettel nézett rá. 

307 哪壶不开提哪壶 (Nǎ hú bù kāi tí nǎ hú) Melyik edény fedelét szabad és melyikét nem szabad felemelni. – kínai idióma, amely arra utal, hogy nem illik mások személyes dolgait vagy hiányosságait felemlegetni.

Az öregember rekedtes hangon felnevetett és így szólt, “Minden bizonnyal rettenetes gyilkosságokat és gyújtogatásokat követtem el az előző életemben. A jelenlegi életemben pedig megfizetek mindenért!” 
Az öregember az ágyrácsra támaszkodott, kinyújtotta narancshéjra emlékeztető kezét, és újra meg újra az ágyrácshoz dörzsölte. Miután beszélt egy keveset, nyelve, mintha meglazult volna és azt mondta, “Ez az a hálószoba, amit én meg Yu Zhui abban az időben használtunk, és pont itt született meg az a kis szörnyszülött is. Ha jobban belegondolok, akkor én is, meg a feleségem is, az ő kezei által haltunk meg. Hm, mi ez, ha nem a sors akarata?” 

“Yu Zhui, a felesége volt?” – kérdezte Zhou ZiShu lágy hangon. 
Az öreg arcára borzalmas kifejezés ült ki, és ez a kifejezés nem volt se szép, se csúnya, azonban képtelenség volt megállapítani, hogy szomorúság vagy öröm rajzolódik-e ki rajta. Minden egyes alkalommal, amikor a “Yu Zhui” neve került megemlítésre, barázdával borított arca, mintha még jobban megereszkedett volna, és még mindig a szája sarkánál húzódó mély ráncban pislákolt egy könnycsepp, ami mintha nem akart volna leesni, “Nem születhetett több gyermekünk, ezért Yu Zhui halála után építettem egy báb-várost, és elküldtem az összes szolgát…” – mondta nagy sóhajtások közepedte. 

Zhang ChengLing meglepődve pillantott fel Wen KeXingre, és szíve mélyén egyre csodálatraméltóbbnak találta ezt a Wen Seniort, amiért igaza volt még ebben a dologban is.308 De a következő pillanatban, ismét az öregember hangja volt hallható, aki így folytatta, “Megígértem Yu Zhuinak, hogy nagyon fogok vigyázni arra a kis szörnyszülöttre és tisztességesen felnevelem, de mint kiderült mozgásképtelennek született, ezért az egész életemet annak szenteltem, hogy megtanítsam mindarra, amit tudok. Arra gondoltam, hogyha más képessége nem is, de legalább meglesz a lehetősége, hogy letelepedjen, jaj!” 
“Ha valóban így áll a helyzet, akkor mégis mi az oka, hogy bebörtönözött téged?” – kérdezte Ye BaiYi. 

308 Utalás a 46. fejezetre, ahol Zhang ChengLing kérdésére válaszolva Wen KeXing éppen azokat az indokokat firtatja, amiért valaki egy ilyen elszigetelt helyre zárja el magát.

Az idős férfi egész testében remegett, majd hosszas hallgatás után suttogva azt mondta, “A Yin-Yang könyv miatt van.” 
Zhang ChengLing kivételével, a másik három férfi szemrebbenés nélkül meredt a félholt öregemberre. Zhou ZiShu nem tehetett róla, halkan megkérdezte, “Vajon… Rong asszony Yin-Yang könyvéről van szó?” 

Az öregember bólintott egyet a fejével és lassan ezeket a szavakat mondta, “Élet és halál, hús és csont, ha megfordítják a Yin és Yang folyamát...”309 

309 Lásd a 34. fejezetben levő lábjegyzetet.

A Varázsló-völgy legendás szent ereklyéje, amely tartalmazza a világ összes gyógyíthatatlan betegségének leírását és azok gyógymódját. A könyv, amely alapján a Zöld Démon is abban reménykedett, hogy meggyógyíthatja az arcát, és ugyan ki lenne az, aki jobban tudna sóvárogni ez után a könyv után, mint egy ambiciózus, de bénán született férfi? 

Zhou ZiShu gondolatai rendkívül gyorsan megfordultak, és megkérdezte, “A Yin-Yang könyv nincs elzárva – a Hegypecsételő Kardtechnikával és a Hat Harmónia Elmemódszerével együtt – a Márványozott Kristályba? Lehetséges lenne, hogy Long Xiao azt hitte, nálad van a Márványozott Kristály? 
“Márványozott Kristály?” – visszhangozta az öregember, majd gúnyosan elmosolyodott és a fejével tiltakozva így szólt, “Ti mind tévedtek, azt a Márványozott Kristályt én készítettem még akkoriban, de ez csak egy zár. Ha meg akarjátok szerezni azt, ami a zár mögött van, akkor… Még ha nálatok is lenne a Márványozott Kristály öt darabja, akkor is hasztalan lenne. Lehet 6, 7, akár 8 darabotok is a zárból, még akkor sem működne, mert még mindig hiányzik a ‘Kulcs’.” 

Ye BaiYi felvonta a szemöldökét, “Nálad van a kulcs?” 

“Nincs nálam.” – válaszolta az idős férfi értetlen kifejezéssel az arcán. 

“Ha nincs nálad, akkor ki másnál lehet?” – faggatta Ye BaiYi. 

Az öregember elnevette magát, mint aki megvetné saját magát, és így szólt, “Igen. Te sem hiszel nekem, és ő sem hitt nekem.” 

Zhou ZiShu egy ideig tanulmányozta a férfit, majd hirtelen megkérdezte, “Senior Long, ön tudja, hogy kinél van a kulcs?” 
Az idős férfi, arcát szembe fordította Zhou ZiShuval, mintha látta volna őt, majd bólogatott és azt mondta, “Való igaz, tudom. De abban az időben megesküdtem, hogy senki sem fogja tudni felfedni sem a kulcs hollétét, sem a kulcs birtokosát. Long Xiao… Long Xiao őrült.” 
Ye BaiYi összehúzta a szemeit és agresszíven megkérdezte, “Szóval te azok közé tartozol, akik tudják, hogy mi történt Rong Xuan és a többiek között 30 évvel ezelőtt? 

Az öregember bólintott egyet némán, azonban, még mielőtt Ye BaiYi újabb kérdéseket tehetett volna fel neki, újból megszólalt, “Nem beszélhetek róla. Rong Xuan és Rong asszony életmentő kegyelmének köszönhetően maradtam életben, és megígértem Rong asszonynak, hogy nem beszélek róla.” 

“Nem, mintha te döntenéd el.” – mondta Ye BaiYi hidegen. 
Az öregember felnevetett, majd nagy erőfeszítésébe került, hogy meg tudja mozdítani az egyik lábát. Kitapogatta a térdkalácsán átszúrt vasláncot, majd felemelte, hogy megmutassa neki, végül kicsinylően az mondta, “Ugyan, mi mást tehetnél még velem? Long Xiao, az a kis szörnyszülött… három éve, hogy bezárt ide. Mit tudnál te tenni velem?” 

Zhou ZiShu halovány mosoly – ami mintha ott lett volna, de még sem – és közönyös pillantások közepedte nézte ezt az ágyrácsra támaszkodó öregembert, aki úgy tűnt, mindegyre csak a levegőt veszi, de soha nem lélegez ki, és ekkor hirtelen felidéződtek benne Fan Kuai tábornok egykori szavai, “Nem félek a haláltól, akkor miért utasítanék el akár egyetlen pohár bort is.” – és nem bírta megállni, hogy ne tűnődjön azon, miféle ember lehet ez a Long Que. 
Elképesztően tehetséges ember volt, aki egyetlen ember kedvéért, képes volt elszigetelni magát a külvilágtól, hogy egykezűleg felépítse a rejtélyes és kiszámíthatatlan Báb-város birtokot a hegyek közepén. Aki egyetlen ígéret betartásának és egyetlen titok megőrzésének érdekében, képes volt elviselni három évnyi földi tisztítótüzet, de még a saját egyszülött fiát sem tudta rávenni arra, hogy elengedje… Zhou ZiShu hirtelen úgy érezte, hogy az előtte levő, fél lábbal már a sírban álló öregemberen kívül, egész jianghuban senki mást nem illet meg a “Nemes Hős” megnevezés. 

Wen KeXing karjai, amelyben Zhou ZiShut tartotta, hirtelen megfeszültek, de mintha ennyi nem lett volna elég, az egész teste meg akart feszülni. Zhou ZiShu enyhén összehúzta a homlokát és felnézett rá, azonban csak egy üres tekintetet látott, amivel Long Quét bámulta. Ezúttal mosolynak nyoma sem volt az arcán, de Zhou ZiShu úgy érezte, hogy elképesztően sötét szemeiben, mintha víz csillogott volna, de csak egyetlen pillanat erejéig, majd el is tűnt. 
Csak azt hallotta, amint azt mondja Ye BaiYinak, “Hé, te vén szörnyeteg, ha az ember nem akarja elmondani, akkor ne akarj undorító lenni.” 

De Ye BaiYi figyelembe sem vette, megragadta Long Que karját és hidegen azt mondta, “Nem érdekel sem a Márványozott Kristály, sem a Kulcs, csak azt akarom megtudni, hogyan halt meg Rong Xuan és a felesége ezelőtt 30 évvel.” 
Erős szorításától a Long Que kézfején levő vénák kidülledtek és arcára fájdalom ült ki, de még így is csak annyit mondott, “Én nem…” 
Wen KeXing összeráncolta a homlokát, letette Zhou ZiShut, majd átadta Zhang ChengLingnek, hogy támogassa, végül mindenféle ok nélkül dühösen így szólt, “Vén szörnyeteg, befejezed végre? – és anélkül, hogy bármit is mondott volna, váratlanul Ye BaiYi hátára támadt. 

Zhang ChengLing, miközben Zhou ZiShut támogatta, eltátotta a száját, akár egy idióta. Wen KeXing és Ye BaiYi szemkápráztató kézmozdulatait figyelte, és egyáltalán nem értette, hogy miért fordultak egymás ellen, amikor eddig egymás szövetségesei voltak. 
A két férfi közötti kézpárbaj egy kicsit sem volt jelentéktelennek mondható. A szoba, ami fogságban tartotta Long Quét, már-már földrengésszerűen remegett, és ők ketten úgy fojtogatták egymást, mintha a házat akarták volna lebontani. Wen KeXing trükkjei kegyetlenek és könyörtelenek voltak. “Büdös kölyök, mi ütött beléd, hogy így megőrültél?” – átkozódott Ye BaiYi. 
Wen KeXing hidegen felhorkantott, “Szálka vagy a szememben, és el akarlak verni. Mi az, nem tehetem meg?” 

Zhang ChengLing, szokás szerint, ha nem értett valamit, akkor kérdezett, ezért Zhou ZiShuhoz fordult, hogy megkérdezze, “Shifu…” 
De Zhou ZiShu figyelmen kívül hagyta. Szemöldökei szorosan össze voltak zárva, de váratlanul, a dolgok állásának viszonylagos körvonala fogalmazódott meg benne, majd egyszerre megvilágosodott, ellökte magától Zhang ChengLinget, Long Que mellé lépett és leült. 
Long Que oldalra tartotta a fülét és figyelt, végül megkérdezte, “Megsérültél?” 
“Az ön fia okozta.” – válaszolta Zhou ZiShu. 
Long Que felnevetett és rekedtes hangján azt mondta, “Ugyan már… Nézz rám, még egyben vagy.” 

Zhou ZiShu nem szólt egy szót sem, csak az idős férfi testén levő láncokat tanulmányozta. Ha mechanikus szerkezetekről volt szó, teljesen laikusnak számított, azonban, ha kínzóeszközökről volt szó, akkor azokat senki nem ismerte őket a Mennyek Ablakának egykori vezetőjénél jobban. De hiába vizsgálta meg minden irányból, Zhou ZiShu nem tudta megmondani, miből készülhetett a vaslánc. Végül feladta és Long Quéhoz szólva azt mondta, “Most már nem tehetek semmit. Mihez kezd, most, hogy a fia meghalt?” 

Long Que gondolkozott egy darabig, majd nyugodtan azt mondta, “Akkor itt az ideje, hogy én is meghaljak. – Már rég meg kellett volna halnom, de ő nem engedte. Így most már senki sincs, aki velem törődne. Az egyetlen dolog, amit a legjobban sajnálok ebben az életben, az az, hogy nem neveltem fel Yu Zhui fiát elég tisztességesen. Noha tudom, hogy ő az én fiam is volt, de mindig is úgy éreztem, hogy miatta halt meg Yu Zhui. Hacsak… azokon a hosszú éveken át, hacsak egy kicsivel is jobb apja lettem volna, akkor talán nem okoztam volna neki ekkora sérülést.” 
Zhou ZiShu úgy érezte, van némi alapja Long Que szavainak, azonban nem tudta, hogyan vigasztalja meg. Végül őszinte együttérzéssel csak annyit mondott, “Való igaz.” 

Eközben, Ye BaiYi és Wen KeXing, már szó szerint leszedték a ház tetejét, majd a két férfi kiugrott és odakint folytatták a harcot. Az addig sötétségbe borult hálószobába erős fény tolult be. Long Que, mint aki megérezte volna a napfényt és remegve nyújtotta ki a kezét, hogy megérintse, végül nagy elégedettséggel telve felsóhajtott. 
Zhou ZiShu ismét mondani akart valamit, de odakintről Ye BaiYi elviselhetetlen dühös hangja szűrődött be, “Miért szórakozol velem, te kölyök? A Long vezetéknevűtől, mindenáron meg kell tudnom, mi történt 30 évvel ezelőtt Rong Xuannal, mert ő az én tanítványom volt!” 

Az üvöltés hallatán, még maga Long Que is megdermedt, és Wen KeXing éppen végigsöprő hátrúgása hirtelen megállt, épp úgy, mintha megfagyott volna a levegőben. Wen KeXing – ebben a nevetséges testhelyzetben – kíváncsian nézett vissza Ye BaiYira, miközben arra gondolt, “Hogyha Rong Xuan és Long Que, mindketten azonos generációból valók, és Ye BaiYi Rong Xuannak volt a mestere… Lehetséges lenne, hogy ez a Ye vezetéknevű, akár egy ezeréves király, de még egy tizennyolcezer esztendős teknősbéka is lehet?”310 

310 只千年王八万年龟 (Zhǐ qiānnián wáng bā wàn nián guī) Ezeréves király, Tizennyolcezer esztendős teknősbéka – kínai közmondás, kissé túlzó jelentéstartammal. A hagyományos kínai kultúrában a teknős mindig is a hosszú élettartamot szimbolizálta. Azonban Wen KeXing, itt a 王八 (Wáng bā) teknős fogalmának pejoratív, másodlagos jelentését használja: gazember, rohadék.

Ye BaiYi fagyos tekintettel bámult rá, sarkon fordult és visszament a házba. Aláereszkedően odaállt Long Que elé és nyersen azt mondta, “Abban az időben Rong Xuan ellopta tőlem a Hat Harmónia Elmemódszerét tartalmazó írásokat, lejött a hegyről és soha többé nem tért vissza. És most, amiatt, amit maga után hagyott, a folyók és tavak vidékén élő harcművészeti világ szereplői összehívták a Hegyek és Folyók Rendjét. Még mindig úgy gondolod, hogy nem áll jogomban tudni, mi történt?” 

Long Que megkérdezte, “Te vagy Ye… Ye…” 
“Én vagyok Ye BaiYi.” 

Long Que mély levegőt vett, megrázta a fejét és felsóhajtott, “Nem hiszem el, hogy a Senior még él…” 
Egy öregember, akinek haja és szakálla is megőszült már, rangidősnek szólít egy embert, akinek arca jóval fiatalabb. – Az előttük lejátszódó jelenet nagyon bizarr volt. 

Zhou ZiShu gondolkodott egy darabig, majd közbeszólt, “Amikor véletlenül betörtem a Báb-város mechanizmusába, találkoztam két bábuval, akik egy férfira és egy nőre emlékeztettek. Ebben a városban rengeteg bábu van, és mindegyiküknek ugyanolyan kopasz a feje és sima az arca. Mintha egy kaptafára faragták volna őket. Egyikük sem hasonlított olyan részletekbe menően az igazi emberekre, mint az a két bábu. Senior Long, az ön által készített két bábu, tulajdonképpen kit ábrázol, önt és az ön elhunyt feleségét, vagy Rong Xuant és Rong asszonyt?” 

Long Que lehunyta a szemét. Fél óra elteltével pedig csak annyit mondott, “Rong Xuant és Rong asszonyt.” 
“A legvégén, a két bábu, egymás fejét törték be.” – mondta Zhou ZiShu halkan. 

Long Que keze elkezdett remegni alig észrevehetetlenül, ekkor Ye BaiYi megkérdezte, “Rong Xuan valóban megőrült?” 
Long Que némán bólintott egyet és azt mondta, “Való igaz. Még mielőtt Rong asszony meghalt volna, megszállottá vált, és végül Rong asszony az ő kezeitől halt meg.” 

(Visited 634 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük