A feketében levő férfi és a lány gyorsan harcba léptek. Kívülállóként, Zhou ZiShunak, remek lehetősége volt felmérni az erejüket; a mozdulataik nem voltak teljesen egyformák, de a könyörtelenségük, minden kétséget kizáróan, azonos szinten volt. Nem úgy tűnt, hogy tisztességes ortodox klánból származtak volna. 

Körülbelül 14-15 lépés után, a férfi hirtelen visszatántorgott, hogy kikerüljön egy csapást, és azonnal a Shanzhong pontján17 rúgta a lányt. A lány kitért oldalra, megpofozta és már a következő támadásra készült. Egyértelmű volt, hogy ellenfelének a térdkalácsát akarja porrá zúzni, de váratlanul, valami megcsörrent a feketeruhás férfi nadrágján. A vádlijából előpattanó mechanikus rugóból egy törött nyílvessző lövellt ki, ami egyenesen a lány álla felé tartott. 

17 Akupunktúra pont a mellkas közepén. 

A lány harci technikája egészen jó volt, talán még jobb is mint az ellenfeléé, de még ő sem számított egy ilyen hitvány mozdulatra. Sokkot kapott. De hiába is próbált volna eltűnni a nyílnak a sugarából, amúgy is késő lett volna. A Zhou ZiShu kezében levő kő végre hasznosnak bizonyult; elpattintotta azt, és az éppen beérkező nyíl hegyét találta el. A nyíl, végül csak felszántotta a lány arcának oldalát, de ennél súlyosabb baja nem esett. 

A lány, – egy átlagemberrel ellentétben – még ilyen meredek helyzet után sem ismerte a félelmet. Irdatlan dühben jött, és a következő pillanatban máris ellentámadásba kezdett. Megpördült, majd kimeresztett karmaival megragadta és kicsavarta ez ellenfél sípcsontját. A férfi fájdalmában felordított, de támadója nem hagyta annyiban. A lány apró zöld kezeit kinyújtva kékesen ragyogó fénynyalábot eresztett a férfi mellkasába, amitől az nagyot repült a levegőben, majd a földre csapódott. Törött lábával összegömbölyödött, arca pedig ott nyomban szürkéslilává változott. Miközben meredten bámult a lányra, az ujjával rámutatva megszólalt, “Te vagy Lil… Lila…” 

Meghalt mielőtt befejezhette volna. 

Az szolgálónő halálra volt rémülve ettől a gyönyörű, de kegyetlen fiatallánytól. 

Ezzel ellentétben, a kissé naiv benyomást keltő fiúnak gyorsabb reakciója volt; sebtében odavette magát a halászemberhez, “Li bácsi, hogy van? Maga…” 

Az öregember megkönnyebbülve sóhajtott fel. Kínlódott, hogy elérje és megragadja a fiatal úrfi ingujját; a fiú pedig, sietve felráncigálta az öreget a földről és igyekezett az ölébe húzni őt. Ezt látva, a lilaruhás lány is közelebbhajolt, megemelte az öregember szemhéját, majd megszólalt meglehetősen szenvtelenül, homloka összehúzva, “Ezt a vérzést a Három Geng18 a Halálig nevű méreg okozza. Ő már menthetetlen. Kesereghet az úrfi.” 

18 Ősi kínai idő mértékegység, egy geng két órát jelent. 

A fiú ellökte a lány kezeit az öregről, és haragos szemekkel kiáltott rá, “Ne beszélj zagyvaságot!” 

A lány megemelte a szemöldökeit. Gyilkos szándék jelent meg vigyorgó arcán. De miután eszébe jutott valami, azonnal el is nyomta magában, aztán felállt és a mellkasán összekulcsolt karokkal hunyorgó szemekkel mondta, “Te, kicsi kutyuska, nem is tudsz különbséget tenni jó és rossz között.” 

Az öreg halász zavaros szemei csak egy pillanatra álltak meg a lányon, majd tekintetével végigpásztázott mindent és mindenkit. Szemei végül Zhou ZiShun állapodtak meg — aki éppen a szobor lábánál állt. Két szalmaszál állt ki a fejéből, melyektől meglehetősen nevetséges látványt nyújtott. Az öregember feléje fordult. Mondani akart valamit. 

Egyszerre, mindenki tekintete reá szegeződött. A lány felkacagott, „Á, éppen azon tűnődtem, hogy ki volt az, aki ilyen magasszintű képességekkel egyszer kisegített engem… Nem vártam, hogy pont te leszel az! Én meghívtalak inni, te pedig harcoltál értem; ezért ezennel kvittek vagyunk.” 

Úgy beszélt, mintha ez a két dolog egyenértékű lett volna, de mivel csinos lány volt, Zhou ZiShu úgy döntött, hogy nem foglalkozik vele, így elmosolyodott és elsétált onnan. Odament az öreghez, és leguggolt mellé, „Hívtál, öreg?” 

A halász hirtelen megragadta Zhou ZiShu kezét és erőszakosan belenyomott valamit a tenyerébe. A jelen levő másik négy személy tágra nyílt szemekkel várta, hogy lássa, mi az, amit elővett. Az öreg halász, jó ideig, csak nyújtotta a karját, a markában szorongatva valamit. Valahogy nem bírt Zhou ZiShu szemébe nézni. Zhou ZiShu habozott egy kis ideig, majd odanyúlt, hogy átvegyen valamit. Miután átvette, és kinyitotta a markát, nem látott mást, mint két – a szentélybe beszűrődő gyenge fényben is – meg-megcsillanó ezüströgöt.  

Az öregember megszólalt, „Én… Én visszaadom neked az ezüstödet, az utad a hajón, nem kerül semmibe, cserébe segítened… segítened kell nekem. 

Még mielőtt Zhou ZiShu végig hallgatta volna, hogy milyen szívességet kell megtegyen az öregnek, felkacagott, fejével tiltakozott, és vonakodva ugrott fel onnan. De az öreg még erősebben megszorította a csuklóját, „Segíts nekem… elvinni ezt a gyermeket a Zhao család Taihu-tavi bortokára…” 

A fiú közel sem ért fel egy gyönyörű hölggyel, ezért Zhou ZiShu nagyot sóhajtott, „Figyelj ide, öreg…” 

Félbeszakították. „Kis… szívességért… nagy kegyelem jár… a tavasz érkeztekor…” 

Zhou ZiShu felemelte a fejét, kissé zord tekintettel nézett szét a romokban heverő szentélyen, a semmi közepén. Arra gondolt, hogy ha valaha kijut ebből az elhagyatott szentélyből, az éjszaka sötétjében talán újra arcot kellene változtatnia, mivel ez még mindig nem tűnt elég betegnek. Máskülönben, hogyan tarthatnák őt ezek az emberek annyira jótékonynak, hogy beleegyezzen egy ilyen szívességbe? 

Már maga az öreg halász sem tudta eldönteni, hogy még él, vagy tán halott, de az őt tartó kéz egyre erősebb lett, lélegezni is alig tudott, mintha a levegő folyton a torkában akadt volna. Remegő hangon megszólalt, „Kérlek, tekints erre úgy, mint erények és jótétemények gyűjtésére! Gondolj a leszármazottjaidra… még akkor is, ha utódok nélkül fogsz meghalni… Még mindig ott van… a következő életed.” 

Ezek a szavak villámcsapásként hatottak rá, és a mellkasában levő szögek megint elkezdtek sajogni, mintha még mélyebbre akartak volna süllyedni a húsban. Még mindig ott van a következő életed. Az ebben az életben elkövetett bűneidért, három év múlva bekövetkező halálodkor teljes árat fogsz majd fizetni. De… De ott van még a következő élet, ami elébe nézhetsz, ugye? 

Hosszú gondolkodás után Zhou ZiShu, a kezében morzsolgatva az ezüströgöt, felsóhajtott, majd visszatette azt a mellkasán található zsebbe. 

A halászember homályos szemei felragyogtak, ajkai néhányszor megrebbentek anélkül, hogy bármi hangot adtak volna. Majd szemei szép lassan kifakultak. A kéz, ami eddig Zhou ZiShut fogta, többé már nem volt képes erre, végül ernyedten a földre hullott. Csupán a szája mormogott valamit 

Zhou ZiShu lassan közelebbhajolt, fülét egészen az öreg szája mellé tartva, hallgatta, amint szakadozottan motyog, “Neked… muszáj… Ha te nem… Én… kísérteni, kísérteni fogom… az őseid… tizennyolc generációját. 

Zhou ZiShu felegyenesedett, nem volt mit mondani. Az öreg halász feje oldalra hullott, lélegzete pedig abbamaradt. Erre gyomorszorító zokogás tört elő a fiú teljes lénmyéből.  

A szolgáló asszony úgy siratta az öreg halászt, mintha a saját fiát vesztette volna el. Zhou ZiShu automatikusan félre húzódott a lilaruhás lánnyal. A lány megforgatta nagy kerek szemeit, és lágy hangon megkérdezte, “A Mester mondta, hogy te több vagy, mint aminek látszol, de egyészen mostanáig nem vettem észre. Melyik klánból vagy? Mi a neved? 

Zhou ZiShu ráharapott az ajkára, és kegyesen felelt, “Csak Zhou… Zhou Xu, nem tartozom semmilyen klánhoz, csak egy magányos lélek vagyok, aki a folyókat és tavakat barangolja. Valójában, nem volt alkalmam még megkérdezni a kegyed nevét.” 

A lány kitágult szemekkel méregette a férfit, fel és le, majd megrázta fejét, “Ha nem néznél úgy ki, mint egy betegesképű szellem, akkor a beszéded alapján valóban olyannak látszanál, mint ahogy a Mester leírt téged. Gu Xiang vagyok. 

A lány még soha nem hallott senkiről, akit a folyók és tavak vidékén Zhou Xunak hívtak volna; mellesleg, már első találkozásuk óta tudta, hogy nincs sok igazság abban, amit Zhou ZiShu mond, vagy tesz, ezért nem is vette komolyan, amit mondott. Jóformán nem is érdekelte. Két lépést tett előre és megveregette a fiatal fiú vállát, “Ő már meghalt, becsületes temetést kellene tartanod neki. Mondd, vannak még olyanok, akik a nyomodban vannak?” 

A fiú, noha még mindig eszében volt a lány korábbi modortalansága, csak meredten bámult a lányra. Mivel még nem volt alkalma feldolgozni mindazt a feszültséget, ami eddig csak gyűlt benne, most, hogy egy ilyen kellemetlen teremtés állt előtte, már nem tudta tovább visszatartani, így a lányra zúdította minden haragját, mintha ő lett volna az, aki miatt az öreg halász meghalt 

Gu Xiang összeráncolta gyönyörű homlokát. Habár a lánynak viszonylag magas szintű harcművészeti képességei voltak, tulajdonképpen ő maga is gyerek volt még. Csodának számított még az, hogy ennyi ideig is elviselte ennek a fiatalembernek az ártatlan haragját. Miután megelégelte, felemelte a karját, azzal a szándékkal, hogy megüsse a fiút. Azonban egészen váratlanul érte, amint Zhou ZiShu megragadta a csuklóját. 

Gu Xiang érezte, amint egy jéghideg kéz finoman a csuklója közé tekeredik. A szorítás teljesen fájdalommentes volt, és annak elkövetője sem tűnt úgy, hogy bármiféle erőt is alkalmazna; de egyszerűen képtelen volt megmozdulni, vagy elrántani magát onnan. A lány képtelen volt megállni, hogy ne bámulja meg meghökkent arccal ezt a sárgabőrű, betegesnek látszó embert, miközben a következő gondolatsor játszódott le benne, A Mester nagyra becsülte ezt az egyet, de ő még rejtélyesebb, mint amilyennek gondoltam volna. Nem vagyok biztos abban, ha valaha is megtámadnám, sikerülne őt legyőznöm. 

Meggondolta magát, – mivel éles észjárása volt – kapva kapott az adandó lehetőségen. Tudta, hogy még egyensúlyban van, kedvesen vigyorogva visszahúzta a karját, majd kicsücsörített szájjal nézett vissza Zhou ZiShura, „Csak irántad való puszta tiszteletből csináltam.” 

Majd odafordult a fiúhoz, és elkezdte szidni, „Látod, te kis gazember, ez a nővér, épp a közelben járt, aki – nem mellesleg – puszta sajnálatból jött kisegíteni téged. Ezért ne nézz rám úgy, mintha én irtottam volna ki az egész családodat. Még akkor is, ha összepisiled magad félelmedben, menj és állj bosszút az ellenségeiden. Mondhatom, szép dolog a részedről, hogy egyebet sem csinálsz, mint csak kapaszkodsz abba a holttestben és folyton-folyvást csak pisilsz, sírsz. Ráadásul még zaklatod ezt a kedves és türelmes nővért.” 

Ez a lány meglehet, hogy okos, de egy igazán kellemetlen teremtés. 

Úgy tűnt, hogy Zhou ZiShunak nem lesz más választása, mint hogy megvigasztalja a fiút, de váratlanul a fiú, akit egyszerűen sokkoltak a lány szavai, hirtelen megfordult, letörölte a könnyeit és térdre borult. Hallható volt, amint hajbókolás közben fejét kétszer is beveri a földbe, végül vékony hangon megszólal, “Igaza volt a kisasszonynak, hogy jól tette, hogy megnevelt, súlyosan megsértettem magát.” 

A fogait erősen összeszorította, amitől megfeszültek az állkapcsán levő izmok, élesvágású hatást kölcsönözve neki. Vele ellentétben, Gu Xiang meghökkenve lépett hátrább, miközben mandulaszemeivel nagyokat pislogott, “Én-én nem azért mondtam, hogy most meghajolj előttem, állj…, csak állj fel gyorsan, kérlek!” 

Zhou ZiShu kissé közelebb hajolt a fiúhoz, hogy enyhe támaszt nyújtson neki. A következő pillanatban már a talpán állt. Nem is vette észre, hogy felsegítették őt. Javasolni kezdte, “Először el kellene temetnünk… az öreg Li Testvért. Megbízott engem, hogy intézzek el néhány dolgot, szóval egy darabig el foglak kísérni téged az utadon. De, ha ti ketten nem siettek annyira, megpihenhettek itt egy kicsit, és elmondhatjátok, hogy mi történt. 

A fiú motyogva beleegyezett, így Zhou ZiShu segített neki találni egy helyet a szentély háta mögött, ahova eltemethették az öreg halászt. Gu Xiang szíve mintha megenyhült volna, amint végig nézte a temetést. Elszaladt, szerzett egy valamire való fadarabot, majd a derekára csatolt tőrt elővéve egy egyszerű sírkövet faragott belőle, “Mi a neve ennek az embernek?” – kérdezte. 

A fiatalember, miután elgondolkodott egy ideig, megrázta a fejét és azt mondta, “Csak annyit mondott, hogy a család neve Li, hogy sokat szenvedett, és hogy az apám mentette meg. Ezért mindenáron meg akart menteni minket. Én Li nagybácsinak szólítottam, de ő még a teljes nevét sem tudta megmondani.” 

Zhou ZiShu csendben sóhajtott, a jianghu-beli emberek amúgy is csak haraggal tudnak hálát adni, bosszút állni pedig hosszú évek során felgyűlt nehezteléssel. Akkor mit számít, ha név nélkül van eltemetve? 

Gu Xiang fejét lehajtotta, és a fa sírkőbe elkezdte bevésni a jeleket, “Li Nagybacsi, az igazlelkű lovag”. Alaposan leellenőrizte az írást, még mielőtt odaadta volna Zhou ZiShunak. Elégedetten kérdezte, “Na, mit gondolsz, így jó lesz?” 

Zhou ZiShunak, már első szempillantáskor feltűnt a hiányzó vonás a “Nagybacsi” szóból. Egyszerre érzett csodálatot és sajnálkozást a lány iránt. Gyorsan odakarcolta a körmével a hiányzó vonást, végül a meglehetősen egyszerű elhagyatott sír elejébe helyezte a sírkövet. 

A fiatal fiú a sír elé térdelt, könnyeivel viaskodva háromszor fejet hajtott. Majd kihúzta magát, és magasra emelt fővel felállt.

(Visited 716 times, 1 visits today)

Leave A Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük